หลักสูตรประถมและมัธยม


 • 310105-162649-34.jpg
  นักเรียนต่างชาติสามารถไปเรียนที่นิวซีแลนด์ได้ทุกช่วงอายุ ซึ่งแต่ละช่วงอายุ ก็มีทั้งข้อดี ข้อเสีย และข้อจำกัดของการไปเรียนแตกต่างกันออกไป สำหรับการไปเรียนในระดับประถมและมัธยม ผู้ปกค...

 • Film_screenshots_0036_Layer_38.jpg
  นักเรียนที่เรียนในชั้นมัธยมต้น (Year 9-10) จะมีวิชาเรียนประมาณ 8 วิชาต่อเทอม โดยเป็นวิชาบังคับ 6 วิชา และวิชาเลือก 2 วิชา ปีละ 4 วิชา แบ่งเรียนวิชาละครึ่งปี โดยเน้นให้นักเรียนได้เร...

 • Aerial shot_0.jpg
  ประเภทของโรงเรียนมัธยม ถาม โรงเรียนนิวซีแลนด์มีทั้งหมดกี่แบบ ต่างกันอย่างไรตอบ แบ่งได้หลายแบบมาก ขึ้นอยู่กับว่าเอาอะไรเป็นเกณฑ์ เช่น • ถ้าเอาลักษณะความเป็นเจ้าของเป็นเกณฑ์ แบ่งได้ ...

 • NCEA BLUE.jpg
  NCEA หรือชื่อเต็มๆ ว่า National Certificate of Educational Achievement เป็นคุณวุฒิสำหรับนักเรียนมัธยมที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรระดับใดระดับหนึ่งใน 3 ระดับ คือ Level 1, ...

 • cie_logo.jpg
  นิวซีแลนด์เป็นประเทศที่มีการเรียนการสอนถึงสามระบบเป็นอย่างน้อย นั่นก็คือ NCEA ซึ่งเป็นหลักสูตรหลักของประเทศ นอกจากนั้น โรงเรียนมัธยมหลายแห่งยังจัดให้มีหลักสูตร Cambridge หรือหลักสู...

 • ขวา-หอชาย ซ้าย-ห้องอาหาร.JPG
  นอกจากจะพักกับโฮมสเตย์แล้ว ที่พักอีกประเภทเดียวที่เป็นไปได้สำหรับนักเรียนมัธยมในนิวซีแลนด์ คือการอยู่หอพักนักเรียนประจำ ซึ่งปัจจุบัน นิวซีแลนด์มีโรงเรียนที่มีหอพักนักเรียนประจำกระจ...

 • nzd with calculator.jpg
  ค่าใช้จ่ายของนักเรียนมัธยม ทำจ่ายปีต่อปี และต้องชำระเต็มจำนวนทั้งจำนวนก่อนจะยื่นขอวีซ่า ระยะเวลาที่ชำระค่าเล่าเรียนมีผลโดยตรงกับอายุของวีซ่านักเรียนที่จะได้ เนื่องจากวีซ่านักเรียน...

 • ALL Certs_Venessa Phanosot Feb 2013.jpg
  เอเจนซี่จะยังคงดูแลนักเรียนต่อเนื่อง หลังจากสอบเทอมสุดท้ายในระดับชั้น Year 12 และได้ประกาศนียบัตร Level 1 และ 2 มาแล้ว โดยจะช่วยพาไปเทียบวุฒิและดูแลจัดเตรียมเอกสารที่ต้องใช้สำหรับก...

 

 

 

ประสบการณ์การส่งลูกไปเรียนที่นิวซีแลนด์

ผ่านการเล่าโดยผู้ปกครองนักเรียนปัจจุบัน 

 

เครดิต: Education New Zealand

Visitors: 64,142