Our Services

 
ศูนย์การศึกษา Smart NZ Education  ให้บริการข้อมูลการศึกษาต่อนิวซีแลนด์ครบวงจร ทั้งข้อมูลระบบการศึกษา วางแผนค่าใช้จ่าย จัดทำค่าใช้จ่ายประมาณการ บริการข้อมูลเกี่ยวกับเมืองที่จะไปศึกษาต่อ เปรียบเทียบข้อมูลสถาบัน จัดทำใบสมัคร โอนเงินค่าเล่าเรียน ทำวีซ่า วางแผนการเดินทางและจองบัตรโดยสารสำหรับการเดินทางระหว่างประเทศและภายในประเทศนิวซีแลนด์ ประสานการจัดหาโฮมสเตย์หรือที่พักรูปแบบอื่น แนะนำหลักการใช้ชีวิตในนิวซีแลนด์ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเงินการธนาคาร การติดต่อสื่อสารกับทางบ้าน และอื่นๆอีกมากมาย โดยจะจัดทำปฐมนิเทศเป็นรายครอบครัวพร้อมเตรียมคู่มือก่อนออกเดินทางที่เป็นข้อมูลเฉพาะบุคคลสำหรับทั้งนักเรียนและผู้ปกครอง มอบให้กับนักเรียนก่อนการเดินทาง

โดยเฉลี่ยแล้ว เราใช้เวลาเตรียมตัวนักเรียน 2 เดือนก่อนการเดินทาง (ตั้งแต่การคุยครั้งแรกไปจนถึงวันเดินทาง) ในกรณีเร่งด่วน ศูนย์การศึกษา Smart NZ Education   สามารถเตรียมพร้อมนักเรียนให้ออกเดินทางได้ภายในระยะเวลา 20 วันทำการ (รวมขอวีซ่า)

หลังจากที่นักเรียนเดินทางถึงนิวซีแลนด์แล้ว ศูนย์การศึกษาจะติดตามดูแลความเป็นอยู่ของนักเรียนอย่างใกล้ชิด และคอยช่วยประสานงานกับทางโรงเรียนและโฮมสเตย์ เพื่อช่วยเหลือนักเรียน และสัญญาจะยืนอยู่เคียงข้างผู้ปกครองเสมอเมื่อนักเรียนประสบปัญหาในด้านต่างๆระหว่างการศึกษาที่นิวซีแลนด์ ทั้งในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเรียนและเรื่องส่วนตัวของนักเรียน

ศูนย์การศึกษา Smart NZ Education เป็นตัวแทนสถาบันการศึกษาทุกระดับในนิวซีแลนด์จำนวนกว่า 130 สถาบัน และได้รับความนิยมเลือกใช้บริการโดยผู้ปกครองซึ่งมีทั้งอาจารย์ ข้าราชการ นักธุรกิจชั้นนำ เจ้าของกิจการ  สถาบันนิวซีแลนด์ส่วนใหญ่จะมาเยี่ยมผู้ปกครองที่ไทยทุกปีและเอเยนซี่มีหน้าที่ "ไปเป็นเพื่อน" เวลาที่สถาบันทำนัดกับท่าน ซึ่งบ่อยครั้งในการพบเจอ ทางโรงเรียนจะนำผลการเรียนของนักเรียนมาคุยให้ฟังค่ะ 

ขั้นตอนทำงานหลักๆ ของเอเยนซี่...

 • ให้คำปรึกษาเพื่อเลือกทิศทางในการศึกษาต่อ

 • ช่วยเลือกโรงเรียนและหลักสูตรที่เหมาะสมกับความต้องการและงบประมาณของท่าน

 • ติดต่อสถาบันและต่อรองเงื่อนไขการรับเข้าเรียนหรือการพักอาศัย

 • กรอกใบสมัครแทนนักเรียน/ผู้ปกครอง

 • ตรวจสอบใบแจ้งค่าใช้จ่ายของทางโรงเรียน ให้คำแนะนำเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยน และดำเนินการโอนเงินค่าเล่าเรียนแทนผู้ปกครอง

 • คัดกรอง ติดตาม ตรวจสอบ และจัดทำเอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่าจนจบกระบวนการ

 • ติดตามข้อมูลโฮมสเตย์

  ว่าได้ตามที่ระบุในความต้องการหรือไม่ แปลและเรียบเรียงข้อมูลโฮมสเตย์เป็นภาษาไทย ทำแผนที่การเดินทางไป-กลับจาก รร. ให้เป็นรายบุคคล พร้อม Laminate Card กันหลง
 • Travel Information & Trip Preparation

  จัดเตรียมเอกสารการเดินทางให้กับนักเรียน ออกตั๋วเครื่องบิน ทำวีซ่า ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดกระเป๋าเดินทาง ของที่ควรเอาไป ของที่ห้ามนำเข้าประเทศ แหล่งแลกเงิน ฯลฯ
 • ปฐมนิเทศนักเรียนก่อนออกเดินทาง

  เพื่อความมั่นใจสูงสุดของนักเรียนและคุณพ่อคุณแม่ ว่านักเรียนจะปรับตัวได้ดี และรู้จักวิธีแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ นักเรียนจะได้รับข้อมูลทุกแง่มุมที่เป็นประโยชน์ต่อการเดินทางและการใ้ช้ชีวิต นร. ในนิวซีแลนด์ เพื่อที่จะออกเดินทางจากประเทศไทยและเริ่มการเรียนในนิวซีแลนด์ด้วยความมั่นใจ
ปรัชญาการทำงานของ Smart NZ Education 
 
 • Student comes first
 • ผู้ปกครองและนักเรียน คือบุคคลสำคัญที่สุดที่เรามุ่งมั่นให้การดูแล  
 • Smart NZ ไม่แนะนำโรงเรียนใดโรงเรียนหนึ่งให้กับท่านเพียงเพราะที่ไหนเสนอคอมมิชชั่นมากกว่า 
 • โรงเรียนที่นำเสนอให้ท่าน ทุกโรงเรียนได้ผ่านการคัดกรองเป็นอย่างดี ถ้าเป็นโรงเรียนมัธยมจะต้องได้เดไซล์ (ดัชนีชี้วัดทางเศรษฐกิจและสังคม) เกินกว่า 8 เท่านั้น (8-10 คือดีถึงดีมาก) ทั้งนี้เนื่องจากค่าเดไซล์ส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพของโฮมสเตย์และสภาพแวดล้อมโดยรวมของชุมชนที่โรงเรียนตั้งอยู่  โรงเรียนที่ได้เดไซล์ต่ำกว่านี้ทางเราจะทำงานด้วยเฉพาะในกรณีที่ผู้ปกครองแจ้งความจำนงและแจ้งชื่อโรงเรียน เช่น ในกรณีต้องการให้ไปอยู่กับคนรู้จักซึ่งมีบ้านในบริเวณนั้น 
 • ในกรณีของสถาบันภาษา เราเลือกทำงานกับสถาบันภาษา Category 1 และ 2 ซึ่งได้ผลการประเมินดีถึงดีมากเท่านั้น ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดของนักเรียนและผู้ปกครอง Smart NZ ไม่ทำงานกับสถาบันภาษา Category 3-4 และสถาบันที่มีประวัติเสียในเรื่องการดูแลนักเรียน หรือเคยติด blacklist ของ Immigration 
 • ในกรณีเกิดสถานการณ์ไม่พึงประสงค์ใดๆ กับนักเรียนในความดูแลของเรา เอเยนซี่จะใช้หลักว่าผลประโยชน์และความปลอดภัยของนักเรียน (Student's best interest) จะต้องได้รับความสำคัญและอยู่เหนือความเกรงใจใดๆ เสมอ  และจะดำเนินการทุกวิถีทาง  เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบและร่วมมือกันแก้ไขปัญหาจนลุล่วง
 • ผู้ปกครองสามารถติดต่อเราได้ตลอดเวลา ตั้งแต่ 6 โมงเช้าถึงสองทุ่ม ทุกวันไม่เว้นวันหยุด 
 • ในกรณีฉุกเฉิน ท่านสามารถติดต่อคุณชนนิษฏ์ได้ 24 ชั่วโมง  
 • ค่าใช้จ่ายทุกรายการที่ทำเบิกท่านเป็นเงินสำรองจ่าย เหลือทำคืนทุกบาททุกสตางค์ มีใบเสร็จรับเงินแสดงเพื่อความโปร่งใส มีรายการรับจ่ายคำนวณให้ท่านอย่างละเอียด ทั้งก่อนหน้านักเรียนจะออกเดินทางและระหว่างที่นักเรียนกำลังศึกษาอยู่ในนิวซีแลนด์
 • ท่านสามารถสบายใจได้ว่า เจ้าหน้าที่จะดูแลบุตรหลานของท่านตลอดไปไม่ทอดทิ้ง  
 • ทุกครั้งที่ทางโรงเรียนมีการสื่อสารเกี่ยวกับนักเรียนมายังเอเยนซี่ ข้อความจะได้รับการแปลและส่งต่อให้ผู้ปกครองทางอีเมล์ภายในวันเดียวกัน หรืออย่างช้าภายใน 48 ชั่วโมง 
 • บริการทุกอย่างของเอเจนซี่เป็นบริการฟรี  ราคาที่ท่านได้จากทางสถาบันกับราคาที่ได้จากทางเอเยนซี่  เท่ากันไม่ว่าท่านจะสมัครผ่านเอเยนซี่หรือไม่  หลายสถาบันโดยเฉพาะสถาบันภาษา จะให้ส่วนลดเฉพาะเคสที่สมัครผ่านเอเยนซี่เท่านั้น สมัครตรงท่านอาจเสียประโยชน์ไม่มีคนทำเรื่องให้ และต้องชำระราคาเต็มซึ่งแพงกว่าซื้อผ่านเอเจนซี่แน่นอนค่ะ
 
Visitors: 64,379