NCEA Qualification Check List | Rank Score | Planning High School Subjects

นักเรียน NCEA การเตรียมตัวเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัย  

บทความนี้จะช่วยนักเรียนเตรียมตัวเพื่อเพิ่มโอกาสรับเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยที่มุ่งหวัง  

ข้อมูลในหน้านี้ได้รับการคัดลอก แปล และสรุปย่อจากคำแนะนำของมหาวิทยาลัยในนิวซีแลนด์ที่ gave best advice ในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง 

 • How is University Different to Schools? 
 • UE Qualification Check List
 • UE (University Entrance) and Rank Score 
 • What happens if I don't achieve the Required Qualifications?  
 • List of Recommended High School Subjects

How is university different to school?

When you arrive at university you’ll notice some things are slightly different than at high school. We've put together this chart to help you understand the differences. 

 High schoolUniversity
Student body 500 - 2000 students, aged 13 - 18, usually from the same area Universities can have 12,000 - 40,000 students, aged 17 - 60+ from all over New Zealand and the world
Class size Usually 15 - 30 people Lectures can have 300 - 400 students. Tutorials and labs have 10 - 25 students
Dress code Uniform Mufti (Casual Clothing)
Study periods Four terms which run for about 10 weeks each Two main semesters which run for 12-17 weeks each, and 1-2 optional summer semester(s) which run for 6-10 weeks each
Learning style Your teacher assigns tasks for the class to talk about and share ideas. They also check your homework and monitor your progress Lecturers explain important theories and concepts in large lecture theatres. In tutorials and labs, you apply these and can discuss ideas. You monitor your own progress
Assessment You earn credits by passing assignments, tests and exams for each subject You earn points by passing papers, which are like subjects, that count towards your degree
Campus size One area of school grounds Can have one or multiple campuses
Time spent in class 9am - 3.30pm Monday to Friday with five different class periods 12 - 15 hours of class per week spread across Monday - Friday. Outside of classes, you’ll work on assignments and complete readings
Living arrangements At home with parents or caregivers Halls of Residence, flatting, homestay, or at home
Credit:  The University of Waikato Career Advice Section - mildly adjusted to fit other Universities circumstances

UE Qualification Check List

It's a great idea to start planning for university before you start NCEA so that you know where you’re headed. To be accepted into any New Zealand university you need to have University Entrance (UE). The information below shows the pathway from NCEA Level 1 to Level 3 and how you can achieve University Entrance (UE).

Numeracy Level 1 or higher

 • 10 credits from specified achievement standards available through a range of subjects, OR 
 • from a package of three numeracy unit standards (26623, 26626, 26627 – all three required). 

 Literacy Level 2 or higher

 • 5 reading credits, AND
 • 5 writing credits from the specified list.
 • The credits can come from a range of subjects.   

 Level 3

 • 14 credits in one approved subject
 • 14 credits in one approved subject
 • 14 credits in one approved subject  

Achieve NCEA Level 3 Certificate

 • 60 credits at Level 3 or above, and
 • 20 credits from Level 2 or above

=     University Entrance from NCEA

Congratulations! You have now achieved University Entrance (UE) and are eligible to apply for study at any New Zealand University.

 


Credit:  The University of Waikato "Are you Prepared?"  mildly adjusted to fit other Universities circumstances

 

UE และ RANK SCORE 
 
การเข้ามหาวิทยาลัยในนิวซีแลนด์จะใช้ผลสอบ NCEA ที่นักเรียนเรียนในระดับมัธยมเป็นตัวตัดสินว่านักเรียนมีคุณสมบัติที่จะเข้าเรียนในคณะต่างๆ หรือไม่ โดยคะแนนตัวนี้เรียกว่า UE (University Entrance) ที่นักเรียนจะทำได้ในการเรียนปีสุดท้าย คือ Year 13 

นักเรียนนานาชาติที่ที่จบมัธยมชั้น Year 12 ในนิวซีแลนด์ จะมีทางเลือก 4 ทางหลักๆ คือ 
1. เรียนต่อสายสามัญ โดยการขึ้นชั้นเยียร์ 13 โรงเรียนเดิมหรือโรงเรียนใหม่ก็ได้ เพื่อเรียนต่อมหาวิทยาลัยในนิวซีแลนด์  
2. เรียนต่อสายวิชาชีพ ซึ่งเปิดสอนใน Institute of Technology หรือ Polytechnic ในระดับ Certificate Level 3, 4  เช่น Cookery, Hospitality, Tourism
3. เปลี่ยนไปเรียนหลักสูตร Foundation เพื่อเตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัยในนิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย หรืออังกฤษ  ซึ่งเป็นประเทศที่ใช้ระบบปริญญาตรี 3 ปี  
4. ย้ายไปเรียนต่อประเทศที่ต้องการเพียงวุฒิ Year 12 (เทียบเท่า ม.6) ในการสมัครเข้าเรียนต่อหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี (ไทย สหรัฐอเมริกา แคนาดา สิงคโปร์ ฮ่องกง จีน) 
 
มหาวิทยาลัยในนิวซีแลนด์จะให้ความสำคัญกับคะแนน/เกรด/จำนวนเครดิตที่ทำได้ในช่วงเรียนมัธยมปีสุดท้าย (Year 13) ซึ่งเป็นชั้นปีที่มีวุฒิเทียบเท่า Foundation (ในข้อ 3) และมหาวิทยาลัยปี 1 (ในข้อ 4) ซึ่งทุกมหาวิทยาลัยจะกำหนดจำนวนเครดิตขั้นต่ำ 3 วิชาใน Level 3 และอาจระบุเงื่อนไขพิเศษสำหรับแต่ละคณะ (มี Pre-requisite) ว่านอกเหนือจาก UE แล้วนักเรียนจะต้องได้เครดิตจากวิชาอะไรและ Standard ไหนบ้าง  ซึ่งส่วนนี้อาจมีผลให้นักเรียนสามารถ/ไม่สามารถเลือกเรียนบางคณะในมหาวิทยาลัย หากไม่ได้เรียนวิชานั้นๆมา หรือได้เครดิตวิชาบังคับไม่ครบตามที่กำหนด 
 
นอกจากการยื่นคะแนน UE แล้ว บางมหาวิทยาลัยหรือบางคณะที่มีการแข่งขันเข้าสูง จะกำหนด Rank Score ด้วย เพื่อเลือกนักเรียนที่ได้ Rank Score สูงกว่าเข้าเรียนก่อน (ทุกคนได้ UE กันหมดดังนั้นต้องใช้ rank score เข้ามาช่วยเพื่อคัดอีกชั้นหนึ่ง)
 
การคำนวณ Rank Score หมายความว่าให้เอาเกรดที่ทำได้จากวิชาใน Level 3 (นับให้เฉพาะวิชาที่เป็น UE Approved Subject) มาเข้าสูตร  
 
 • นับรวมทุกรายวิชาได้สูงสุด 80 เครดิต โดยให้เลือกจาก Best grades ของแต่ละวิชา
 • แต่ละวิชาให้นับได้ไม่เกินวิชาละ 24 เครดิต
 • การคำนวณจะถ่วงน้ำหนักเกรดที่ได้ โดยแยกประเภทเกรดที่เข้าสูตรออกเป็น 3 แบบ คือ
  • เกรด E (Excellence) เกรดในหมวดนี้ได้เท่าไหร่ให้เอา 4 คูณ
  • เกรด M (Merit) ได้เท่าไหร่ให้คูณ 3
  • เกรด A (Achieved) ได้เท่าไหร่ให้คูณ 2
  • แล้วนำคะแนนที่ได้แต่ละช่องมารวมกัน ก็จะได้ Rank Score 
 • ทั้งนี้ Ranking Score สูงสุดที่นักเรียนคนหนึ่งๆ จะสามารถทำได้ คือ 320 (i.e. เรียนได้ Excellence ทุก Standard ที่เรียน นับ 80 เครดิต x 4 = 320 maximum credits)

 

ตัวอย่างการคำนวณ Rank Score

เครดิต: มหาวิทยาลัยวิคตอเรีย

Approved subject

Excellence credits

Merit credits

Achieved credits

English

8

4

6

History

-

6

10

Statistics

4

4

16

Geography

-

10

10

French

-

-

24

SUB-TOTAL

12

24

66

Best 80 credits

12

24

44

Calculate points

48 pts

(12 x 4)

72 pts

(24 x 3)

88 pts

(44 x 2)

Score

 

 

208 points

 

 

คำแนะนำจาก VUW

 1. Your rank score is based on your 80 best credits in University Entrance approved subjects at Level 3 and weighted by the level of achievement.
 2. Count up all your Excellence and Merit credits first, then count as many Achieved credits as you need up to a maximum of 80 credits.
 3. All Level 3 approved subjects can be counted.
 4. A maximum of 24 credits in each subject can be counted.
 5. The Guaranteed Entry Score (GES) for NCEA is 150 points for all undergraduate degrees, except the Bachelor of Architectural Studies and Bachelor of Building Science which require a GES of 180 points.
 6. If you have achieved fewer than 80 credits at Level 3, the score will be based on those you have achieved.
 7. You should take approved subjects wherever possible in your school programme both for entrance purposes and as the best preparation for university study.
 8. In this example, the student can only count 44 of their Achieved credits, because they already have 36 Excellence and Merit credits.
 9. If you achieve University Entrance but do not achieve the GES, you may be waitlisted according to your score and application date. We will offer you a place in your programme as soon as possible.

 

CASE STUDY

นักเรียนต้องการสมัครเข้าเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ The University of Auckland (UOA) หรือที่ The University of Canterbury (UC)  
 
Findings 1: 
UOA กำหนดหลักเกณฑ์ดังนี้ สำหรับคะแนน UE ขั้นต่ำที่จะเข้าเรียนต่อ Bachelor of Engineering (Honours) 
สำหรับนักเรียนที่เรียนจบหลักสูตร NCEA 
 
 
1.  จะต้อง Meet UE Standard  (เรียนจบ Level 3 และได้เครดิตในวิชา L3 จำนวนขั้นต่ำ 42 เครดิต (วิชาละ 14 เครดิต) จาก UE Approved Subject จำนวน 3 รายวิชา, และจะต้องได้ Literacy กับ Numeracy Credits ครบจาก Standards ที่เคยเรียนใน L1-L3 โดยกำหนด Numeracy เป็นพิเศษจาก Unit Standard สาม Standards (ระบุหมายเลข standard)
 
2.  จะต้องได้ Rank Score เกินกว่า 260  
 
3   จะต้องเคยเรียนและได้ 17 เครดิตที่เป็นแบบ External Credits จากวิชา Calculus เลเวล 3  และ  16 เครดิตที่เป็นแบบ External Credits จากวิชา Physics เลเวล 3 
 
 
Result:
 • นักเรียนคนนี้ได้คะแนน Rank Score อยู่ที่ 278 คะแนน
 • จึง "ผ่าน" เกณฑ์เข้าเรียน BEHons ของ UOA 
 
Findings 2: 
UC (The University of Canterbury) กำหนดเกณฑ์ดังนี้ สำหรับนักเรียนที่จบ NCEA และต้องการเข้าเรียน BEHons  
โดย UC เป็นมหาวิทยาลัยที่ไม่ได้ใช้ระบบ Rank Score ในการรับเข้า
 
 
1.  จะต้องได้ 14 เครดิตจากวิชา Math เลเวล 3  หรือ Calculus โดยต้องมีหน่วยการเรียนเรื่อง Differentiation และ Integration ร่วมด้วย (ระบุหมายเลข standard)
2.  จะต้องได้ 14 เครดิตจากวิชา Physics Level 3
3.  จะต้องได้ 14 เครดิตจากวิชา Chemistry Level 3 
 
ซึ่งใครที่ได้ตามเกณฑ์ด้านบนก็คือจะได้ NCEA Cert Level 3 ครบ 42 เครดิตนั่นเอง สำหรับ Numeracy และ Literacy ทาง UC ไม่ได้ระบุ แต่โดยปกติใครที่จะได้ NCEA Cert Level 3 ก็จะต้องมี Lit และ Num ครบตามเกณฑ์อยู่แล้วไม่อย่างนั้น Certificate จะไม่ออกให้ 
 
UC อนุโลมให้นักเรียนที่ต้องการเรียน Engineering สาขาภาควิชา/Specialisation ต่อไปนี้ ไม่จำเป็นต้องใช้เครดิตวิชาเคมีในการสมัครเข้าเรียนและไม่ต้องเรียนเคมีในระดับ ป.ตรี ; Computer Engineering, Software Engieering, Mechatronics Engineering และ Electrical and Electronic Engineering    
 
Result:
 • นักเรียนคนนี้ได้เครดิตครบตามที่กำหนดทั้ง 3 ข้อ (มี UE Certificate ใน 3 วิชาที่กำหนด ได้เครดิตวิชาละ 14 เครดิต) 
 • สามารถเลือกสาขาของวิศวกรรมที่ต้องเรียนได้ทุกสาขา  ดู UC Engineering First Year Course Component
 

 
มหาวิทยาลัยไหนบ้างที่กำหนดให้ใช้ Rank Score ในการพิจารณารับเข้าเรียน
 
 

 


What happens if I don't achieve University Entrance or Equivalent Qualification?

If you do not meet the entry criteria above, all New Zealand universities offer bridging and pathway programmes to degree study. These programmes include academic, specific purpose and general English Language programmes and is called "Foundation Studies Certificate" or "Certificate of Foundation Studies"

 


 

CHOOSING THE RIGHT HIGH SCHOOL SUBJECTS

การเลือกวิชาเรียนในระดับมัธยมให้สอดคล้องกับแผนการเรียนระดับอุดมศึกษา 
 
 
เพื่อเตรียมตัวนักเรียนตั้งแต่เนิ่นๆ แต่ละมหาวิทยาลัยจะมี List of Recommended High School Subjects ให้นักเรียนมัธยมดูเป็นแนวทางในการเลือกวิชาเรียนใน High School ให้สอดคล้องกับคณะที่ต้องการเรียนต่อในมหาวิทยาลัย 

 
Visitors: 157,792