Post-Study Work Rights | สิทธิ์ทำงานหลังเรียนจบ

นโยบายการให้วีซ่าทำงานหลังจากการเรียนจบ 

สำหรับนักเรียนต่างชาติ  

 


 

Post-Study Work Rights 

for International Students in New Zealand 

 

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 รัฐบาลนิวซีแลนด์ได้มีประกาศเปลี่ยนแปลงนโยบายวีซ่าทำงานหลังเรียนจบ เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาต่างชาติสามารถวางแผนการเรียนและการทำงานได้ต่อเนื่อง เหมาะสม ตรงตามวัตถุประสงค์ และสถาบันการศึกษามีแนวทางที่ชัดเจน ในการผลิตบัณฑิตที่มีทักษะและคุณสมบัติตรงกับที่ประเทศนิวซีแลนด์ต้องการ 

 

การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มีผลนับตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา

 

หลังจากการประกาศใช้นโยบายนี้ ทำให้ต่อไปนี้นิวซีแลนด์จะยกเลิกวีซ่าทำงานหลังจบการศึกษาประเภทที่เรียกว่า Employer Assist (นายจ้างเป็นสปอนเซอร์ยื่นขอวีซ่าทำงานให้) ในทุกระดับชั้นและวุฒิการศึกษา

 

แต่จะให้วีซ่าทำงานอัตโนมัติหลังจากเรียนจบ ซึ่งจะได้นานแค่ไหน ขึ้นอยู่กับระดับการศึกษา (เลเวล) ที่จบ และที่ตั้งของสถาบันที่จบมา  โดยมีข้อกำหนดดังนี้:

 

 • สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาเลเวล 4 ถึง 6 และหลักสูตรเลเวล 7 ที่ไม่ใช่ระดับปริญญาตรี (Non-Degree Level 7 Qualifications) ในสถาบันการศึกษาที่ตั้งอยู่ในเมืองโอ๊คแลนด์ รัฐบาลจะมอบวีซ่าทำงานแบบเปิด (Open work Visa) ระยะเวลาวีซ่า 1 ปีหลังจบการศึกษา  และแถมวีซ่าทำงานเพิ่มให้อีก 1 ปี สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร Graduate Diploma (อนุปริญญาโท) ที่อยู่ระหว่างการยื่นขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกับองค์กรวิชาชีพ (Professional หรือ Trade Body) ในนิวซีแลนด์

 

 • สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาเลเวล 4 ถึง 6 และหลักสูตรเลเวล 7 ที่ไม่ใช่ระดับปริญญาตรี (Non-Degree Level 7 Qualifications) ซึ่งมีสถานที่เรียนอยู่ในเมืองอื่นของนิวซีแลนด์ ที่ไม่ใช่เมืองโอ๊คแลนด์ รัฐบาลจะมอบวีซ่าทำงานแบบเปิด (Open work Visa) ระยะเวลาวีซ่า 2 ปีหลังจบการศึกษา โดยมีเงื่อนไขว่าต้องสำเร็จการศึกษาภายในเดือนธันวาคม 2021 (พ.ศ. 2564)  นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาหลังจาก ธ.ค. 2021 จะได้สิทธิ์ทำงาน 1 ปี หลังเรียนจบ เหมือนนักศึกษาที่จบจากสถาบันที่ตั้งอยู่ในโอ๊คแลนด์

 

 • สำหรับนักศึกษาต่างชาติที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับเลเวล 7 หรือสูงกว่า ซึ่งได้แก่ระดับปริญญาตรี (Level 7) ปริญญาโท (Level 9)  และปริญญาเอก (Level 10) รัฐบาลจะมอบวีซ่าทำงานแบบเปิด (Open work Visa) ระยะเวลาวีซ่า 3 ปีหลังจบการศึกษา 

 

 • สำหรับนักศึกษาที่จบเลเวล 8 (อนุปริญญาโท) เพื่อที่คู่สมรสของท่านจะสามารถได้ Open Work Visa ด้วย ท่านจะต้องทำงานหรือได้งานทำในสาขาอาชีพที่ระบุอยู่ในรายการขาดแคลนทักษะแบบระยะยาวของนิวซีแลนด์ Long term skill shortage list

 


คำจำกัดความ  | อะไรคือ "Open Work Visa"

 

“Open” work rights/conditions mean that your visa is not linked to any employer. You can work in almost any job (excluding the provision of commercial sexual services), for any employer, anywhere in New Zealand. You can use your post-study work visa to get some valuable New Zealand work experience.

 

สิทธิ/เงื่อนไขในการทำงานแบบ “เปิด” หมายความว่าวีซ่าของคุณไม่ได้เชื่อมโยงกับนายจ้างรายใดรายหนึ่ง คุณสามารถทำงานได้เกือบทุกงาน (ไม่รวมการให้บริการทางเพศเชิงพาณิชย์) กับนายจ้างเจ้าใดก็ได้ในนิวซีแลนด์ ที่ไหนก็ได้ในนิวซีแลนด์ 


วีซ่าทำงานในนิวซีแลนด์นี้ จะทำให้คุณสามารถสะสมประสบการณ์ทำงานอันทรงคุณค่าในนิวซีแลนด์ได้ระดับหนึ่ง

 


 

Knowing Your Post-Study Work Right 

ระดับการศึกษาที่กำลังวางแผนจะไปศึกษาต่อ

หรือที่กำลังศึกษาอยู่ 

เมื่อจบการศึกษาและได้วุฒิการศึกษาเรียบร้อยแล้ว

ท่านควรจะได้รับสิทธิ์วีซ่าทำงานแบบเปิด

ระยะเวลานาน (ปี)   โดยมีเงื่อนไขดังนี้

วุฒิการศึกษาเลเวล 7 ขึ้นไป

ระดับปริญญาตรี โท เอก  ประกาศนียบัตรมหาบัณฑิต อนุปริญญามหาบัณฑิต

Level 7 or higher qualifications

 • Bachelor’s degree Level 7
 • Post-Graduate Diploma Level 8
 • Master's Degree Level 9
 • Docteral Degree Level 10

 

ระยะเวลาเรียน: 

อย่างน้อย 30 สัปดาห์

3 ปี - Three-year open post-study work visa

ไม่ว่าจะเรียนที่เมืองไหนในนิวซีแลนด์

 

If you have a Level 7 Bachelor's Degree or higher, you can apply for a Post-study work visa to work in New Zealand for 3 years

วุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือหลักสูตร Level 7 อื่นๆ 

Graduate Diploma or another Level 7 qualification

 

ระยะเวลาเรียน: 

อย่างน้อย 30 สัปดาห์ 

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาโท (Graduate Diploma) และมีที่เรียนอยู่ในโอ๊คแลนด์ สามารถขอวีซ่าทำงานหลังเรียนจบ ระยะเวลาวีซ่า 1 ปี และเพิ่มอีก 1 ปี หากกำลังอยู่ในระหว่างขอรับใบอนุญาตทำงานกับองค์กรวิชาชีพในนิวซีแลนด์ 

 

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาโท (Graduate Diploma) ก่อนหรือภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2021

และสถาบันที่เรียนอยู่นอกเมืองโอ๊คแลนด์  สามารถขอวีซ่าทำงานหลังเรียนจบ ระยะเวลาวีซ่า 2 ปี และเพิ่มอีก 1 ปี หากกำลังอยู่ในระหว่างขอรับใบอนุญาตทำงานกับองค์กรวิชาชีพในนิวซีแลนด์ 

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาโท (Graduate Diploma) หลังจากวันที่ 31 ธันวาคม 2021 และสถาบันที่เรียนอยู่นอกเมืองโอ๊คแลนด์  สามารถขอวีซ่าทำงานหลังเรียนจบ ระยะเวลาวีซ่า 1 ปี และเพิ่มอีก 1 ปี หากกำลังอยู่ในระหว่างขอรับใบอนุญาตทำงานกับองค์กรวิชาชีพในนิวซีแลนด์ 

 

ยกเว้นเรียนทางไกล/เรียนออนไลน์ จะไม่ได้สิทธิ์ขอวีซ่าทำงานหลังเรียนจบ 

 

If you study in Auckland:

One-year open post-study work visa, and one additional year if you are working towards registration with a professional or trade body. 

 

When you study outside of Auckland:

 • If you complete a Graduate Diploma or another Level 7 qualification on or before 31 December 2021, you can apply for a visa to work in New Zealand for 2 years, and one additional year if you are working towards registration with a professional or trade body.   
 • If you complete a Graduate Diploma or another Level 7 qualification AFTER 31 December 2021, you can apply for a visa to work in New Zealand for 1 year, and one additional year if you are working towards registration with a professional or trade body.   

Excluding Distance Learning & Online Study

วุฒิการศึกษาเลเวล 4 ถึง 6 จำนวนหนึ่งวุฒิ

 

One qualification at Level 4 to 6

following at least 60 weeks in New Zealand

 

ระยะเวลาเรียน: 

อย่างน้อย 60 สัปดาห์

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาในเมือง Auckland สามารถขอวีซ่าทำงานหลังเรียนจบ ระยะเวลา 1 ปี

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษานอกเมือง Auckland และเรียนจบในวันที่หรือก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2021 สามารถขอวีซ่าทำงานหลังเรียนจบ ระยะเวลา 2 ปี

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษานอกเมือง Auckland และเรียนจบหลังจากวันที่ 31 ธันวาคม 2021 จะขอวีซ่าทำงานหลังเรียนจบได้ 1 ปี  

ยกเว้นเรียนทางไกล/เรียนออนไลน์ จะไม่ได้สิทธิ์ขอวีซ่าทำงานหลังเรียนจบ 

You can apply for a One year open post-study work visa, if you study in Auckland

When you study outside of Auckland:

 • If you complete one or more qualifications at Level 4 to 6 on or before 31 December 2021, you can apply for a visa to work in New Zealand for 2 years.  
 • If you complete one or more qualifications at Level 4 to 6 AFTER 31 December 2021, you can apply for a visa to work in New Zealand for 1 year.

Excluding Distance Learning & Online Study

วุฒิการศึกษาเลเวล 4 ถึง 6 จำนวนสองวุฒิต่อเนื่องกัน 

Two consecutive qualifications at Levels 4 to 6

 • at least 60 weeks study or 30 weeks per year
 • the second qualification is at a higher level than the first

 

ระยะเวลาเรียน: 

อย่างน้อย 60 สัปดาห์

 

เงื่อนไขพิเศษ:

 • ต้องเรียนขั้นต่ำปีละ 30 สัปดาห์
 • ต้องเรียนต่อเนื่องกัน 
 • วุฒิที่สองต้องมีเลเวลสูงกว่าวุฒิแรก

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาในเมือง Auckland สามารถขอวีซ่าทำงานหลังเรียนจบ ระยะเวลา 1 ปี

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษานอกเมือง Auckland และเรียนจบในวันที่หรือก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2021 สามารถขอวีซ่าทำงานหลังเรียนจบ ระยะเวลา 2 ปี

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษานอกเมือง Auckland และเรียนจบหลังจากวันที่ 31 ธันวาคม 2021 จะขอวีซ่าทำงานหลังเรียนจบได้ 1 ปี  

ยกเว้นเรียนทางไกล/เรียนออนไลน์ จะไม่ได้สิทธิ์ขอวีซ่าทำงานหลังเรียนจบ 

You can apply for a One year open post-study work visa, if you study in Auckland

When you study outside of Auckland:

 • If you complete one or more qualifications at Level 4 to 6 on or before 31 December 2021, you can apply for a visa to work in New Zealand for 2 years.  
 • If you complete one or more qualifications at Level 4 to 6 AFTER 31 December 2021, you can apply for a visa to work in New Zealand for 1 year.

Excluding Distance Learning & Online Study

Last Update: 14 March 2022     

อ่านประกาศล่าสุดจากเว็บ INZ 

 

 

 Student Fact Sheet TH/EN

Visitors: 160,562