Post-Study Work Rights | สิทธิ์ทำงานหลังเรียนจบ

นโยบายการให้วีซ่าทำงานหลังจากการเรียนจบ 

สำหรับนักเรียนต่างชาติ  

 


 

Post-Study Work Rights 

for International Students in New Zealand 

 

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 รัฐบาลนิวซีแลนด์ได้มีประกาศเปลี่ยนแปลงนโยบายวีซ่าทำงานหลังเรียนจบ เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาต่างชาติสามารถวางแผนการเรียนและการทำงานได้ต่อเนื่อง เหมาะสม ตรงตามวัตถุประสงค์ และสถาบันการศึกษามีแนวทางที่ชัดเจน ในการผลิตบัณฑิตที่มีทักษะและคุณสมบัติตรงกับที่ประเทศนิวซีแลนด์ต้องการ 

 

การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มีผลนับตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา

 

หลังจากการประกาศใช้นโยบายนี้ ทำให้ต่อไปนี้นิวซีแลนด์จะยกเลิกวีซ่าทำงานหลังจบการศึกษาประเภทที่เรียกว่า Employer Assist (นายจ้างเป็นสปอนเซอร์ยื่นขอวีซ่าทำงานให้) ในทุกระดับชั้นและวุฒิการศึกษา

 

แต่จะให้วีซ่าทำงานอัตโนมัติหลังจากเรียนจบ ซึ่งจะได้นานแค่ไหน ขึ้นอยู่กับระดับการศึกษา (เลเวล) ที่จบ และที่ตั้งของสถาบันที่จบมา  โดยมีข้อกำหนดดังนี้:

 

  • สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาเลเวล 4 ถึง 6 และหลักสูตรเลเวล 7 ที่ไม่ใช่ระดับปริญญาตรี (Non-Degree Level 7 Qualifications) ในสถาบันการศึกษาที่ตั้งอยู่ในเมืองโอ๊คแลนด์ รัฐบาลจะมอบวีซ่าทำงานแบบเปิด (Open work Visa) ระยะเวลาวีซ่า 1 ปีหลังจบการศึกษา  และแถมวีซ่าทำงานเพิ่มให้อีก 1 ปี สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร Graduate Diploma (อนุปริญญาโท) ที่อยู่ระหว่างการยื่นขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกับองค์กรวิชาชีพ (Professional หรือ Trade Body) ในนิวซีแลนด์

 

  • สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาเลเวล 4 ถึง 6 และหลักสูตรเลเวล 7 ที่ไม่ใช่ระดับปริญญาตรี (Non-Degree Level 7 Qualifications) ซึ่งมีสถานที่เรียนอยู่ในเมืองอื่นของนิวซีแลนด์ ที่ไม่ใช่เมืองโอ๊คแลนด์ รัฐบาลจะมอบวีซ่าทำงานแบบเปิด (Open work Visa) ระยะเวลาวีซ่า 2 ปีหลังจบการศึกษา โดยมีเงื่อนไขว่าต้องสำเร็จการศึกษาภายในเดือนธันวาคม 2021 (พ.ศ. 2564)  นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาหลังจาก ธ.ค. 2021 จะได้สิทธิ์ทำงาน 1 ปี หลังเรียนจบ เหมือนนักศึกษาที่จบจากสถาบันที่ตั้งอยู่ในโอ๊คแลนด์

 

  • สำหรับนักศึกษาต่างชาติที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับเลเวล 7 หรือสูงกว่า ซึ่งได้แก่ระดับปริญญาตรี (Level 7) ปริญญาโท (Level 9)  และปริญญาเอก (Level 10) รัฐบาลจะมอบวีซ่าทำงานแบบเปิด (Open work Visa) ระยะเวลาวีซ่า 3 ปีหลังจบการศึกษา 

 

  • สำหรับนักศึกษาที่จบเลเวล 8 (อนุปริญญาโท) เพื่อที่คู่สมรสของท่านจะสามารถได้ Open Work Visa ด้วย ท่านจะต้องทำงานหรือได้งานทำในสาขาอาชีพที่ระบุอยู่ในรายการขาดแคลนทักษะแบบระยะยาวของนิวซีแลนด์ Long term skill shortage list

 


คำจำกัดความ  | อะไรคือ "Open Work Visa"

 

“Open” work rights/conditions mean that your visa is not linked to any employer. You can work in almost any job (excluding the provision of commercial sexual services), for any employer, anywhere in New Zealand. You can use your post-study work visa to get some valuable New Zealand work experience.

 

สิทธิ/เงื่อนไขในการทำงานแบบ “เปิด” หมายความว่าวีซ่าของคุณไม่ได้เชื่อมโยงกับนายจ้างรายใดรายหนึ่ง คุณสามารถทำงานได้เกือบทุกงาน (ไม่รวมการให้บริการทางเพศเชิงพาณิชย์) กับนายจ้างเจ้าใดก็ได้ในนิวซีแลนด์ ที่ไหนก็ได้ในนิวซีแลนด์ 


วีซ่าทำงานในนิวซีแลนด์นี้ จะทำให้คุณสามารถสะสมประสบการณ์ทำงานอันทรงคุณค่าในนิวซีแลนด์ได้ระดับหนึ่ง

 


 

Knowing Your Post-Study Work Right 

ระดับการศึกษา

ที่กำลังวางแผนจะไปศึกษาต่อ

หรือที่กำลังศึกษาอยู่หลังกฎบังคับใช้

ระยะเวลาที่ใช้ในการเรียนเพื่อจะได้วุฒิการศึกษาระดับนี้

เมื่อจบการศึกษาและได้วุฒิการศึกษาเรียบร้อยแล้ว ท่านควรจะได้รับสิทธิ์วีซ่าทำงานแบบเปิด

ระยะเวลานาน (ปี) / โดยมีเงื่อนไขดังนี้

เลเวล 7 ขึ้นไป ระดับปริญญาตรี โท และเอก

Level 7  Bachelor’s degree qualification or higher

 

อย่างน้อย

30 สัปดาห์

3 ปี

Three-year open post-study work visa

เลเวล 7  ระดับอนุปริญญาโท

Level 7 Graduate Diploma

 

อย่างน้อย

30 สัปดาห์

1 ปี ถ้าเรียนในโอ๊คแลนด์ และเพิ่มอีก 1 ปี หากกำลังอยู่ในระหว่างขอรับใบอนุญาตทำงานกับองค์กรวิชาชีพในนิวซีแลนด์

One-year open post-study work visa, if you study in Auckland, and one additional year if you are working towards registration with a professional or trade body

เลเวล 7  ระดับอนุปริญญาโท

Level 7 Graduate Diploma

อย่างน้อย

30 สัปดาห์

2 ปี ถ้ามีที่เรียนอยู่นอกโอ๊คแลนด์ (ยกเว้นเรียนทางไกล/เรียนออนไลน์)

Two-year open post-study work visa, if you study outside Auckland (excluding distance/online learning)*

เลเวล 7 อื่นๆ ที่ไม่ใช่ระดับปริญญา

เช่น หลักสูตรดิพโพลม่า

Other non-degree Level 7 qualification (such as a Diploma)

อย่างน้อย

30 สัปดาห์

1 ปี ถ้าเรียนในโอ๊คแลนด์

One-year open post-study work visa, if you study in Auckland

เลเวล 7 อื่นๆ ที่ไม่ใช่ระดับปริญญา

เช่น หลักสูตรดิพโพลม่า

Other non-degree Level 7 qualification (such as a Diploma)

อย่างน้อย

30 สัปดาห์

 

2 ปี ถ้ามีที่เรียนอยู่นอกโอ๊คแลนด์ (ยกเว้นเรียนทางไกล/เรียนออนไลน์)

Two-year open post-study work visa, if you study outside Auckland (excluding distance/online learning)*

วุฒิการศึกษาเลเวล 4 ถึง 6 จำนวนหนึ่งวุฒิ One qualification at Level 4 to 6

following at least 60 weeks in New Zealand

อย่างน้อย

60 สัปดาห์

1 ปี ถ้าเรียนในโอ๊คแลนด์

One-year open post-study work visa, if you study in Auckland

วุฒิการศึกษาเลเวล 4 ถึง 6 จำนวนหนึ่งวุฒิ One qualification at Level 4 to 6

following at least 60 weeks in New Zealand

อย่างน้อย

60 สัปดาห์

2 ปี ถ้ามีที่เรียนอยู่นอกโอ๊คแลนด์ (ยกเว้นเรียนทางไกล/เรียนออนไลน์)

Two-year open post-study work visa, if you study outside Auckland (excluding distance/online learning)*

วุฒิการศึกษาเลเวล 4 ถึง 6 จำนวนสองวุฒิ Two consecutive qualifications at Levels 4 to 6

following at least 60 weeks study in New Zealand (30 weeks per year) and the second qualification is at a higher level than the first

อย่างน้อย

60 สัปดาห์

ต้องเรียนขั้นต่ำ

ปีละ 30 สัปดาห์

และวุฒิที่สองต้องมี

เลเวลสูงกว่าวุฒิแรก

1 ปี ถ้าเรียนในโอ๊คแลนด์

One-year open post-study work visa, if you study in Auckland

วุฒิการศึกษาเลเวล 4 ถึง 6 จำนวนสองวุฒิ Two consecutive qualifications at Levels 4 to 6

following at least 60 weeks study in New Zealand (30 weeks per year) and the second qualification is at a higher level than the first

อย่างน้อย

60 สัปดาห์

ต้องเรียนขั้นต่ำ

ปีละ 30 สัปดาห์

และวุฒิที่สองต้องมี

เลเวลสูงกว่าวุฒิแรก

2 ปี ถ้ามีที่เรียนอยู่นอกโอ๊คแลนด์ (ยกเว้นเรียนทางไกล/เรียนออนไลน์)

Two-year open post-study work visa, if you study outside Auckland (excluding distance/online learning)*

 

 Student Fact Sheet TH/EN

Visitors: 80,254