ประกาศจากทางการไทย และสถานทูตไทยในนิวซีแลนด์

Royal Thai Embassy | สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเวลลิงตัน 

 Address

 110 Molesworth Street, Thorndon, Wellington 6011, New Zealand

 

 Hours

Mon-Fri

 

 

Phone

 

9:30 a.m. – 12.00 Noon

2.00 p.m. – 4.00 PM

 

+64 4 496 2900

   

Visitors: 64,142