ดาวน์โหลดแบบฟอร์มวีซ่า

 

กรุณาคลิกเมนูแบบฟอร์มด้านบน

เพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์มวีซ่า

เวอร์ชั่นที่เป็นปัจจุบันที่สุด

จากหน้าเว็บของ Immigration New Zealand

 

 

นักเรียนที่มีระยะเวลาเรียนเกินกว่า 3 เดือน 

  • แบบฟอร์มวีซ่านักเรียนแบบ Apply on Behalf  
  • แบบฟอร์มค้ำประกันค่าใช้จ่ายของนักเรียน

 

นักเรียนซัมเมอร์คอร์ส นักเรียนหลักสูตรระยะสั้นไม่เกิน 3 เดือน 

  • แบบฟอร์มวีซ่าท่องเที่ยว Apply on Behalf  
  • แบบฟอร์มค้ำประกันค่าใช้จ่ายของนักเรียน 
 
 
รายการเอกสารขอวีซ่าอื่นๆ 
บริษัทฯ จะจัดทำให้เป็นรายบุคคล เฉพาะผู้ที่ผ่านขั้นตอนการสมัครเข้าเป็นนักเรียนในความดูแลของ Smart NZ Education 
ซึ่งรายการเอกสารขอวีซ่าอาจแตกต่างกันออกไปในแต่ละเคส ขึ้นอยู่กับข้อมูลของผู้สมัครวีซ่าแต่ละคน
 
ท่านสามารถดูข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับรายการเอกสารประกอบการขอวีซ่านักเรียน วีซ่าท่องเที่ยว และวีซ่าประเภทอื่นๆ 
ที่เว็บไซต์ของศูนย์รับยื่นวีซ่านิวซีแลนด์ (New Zealand Visa Application Centre)  
Visitors: 141,318