Visa FAQ

Q : วีซ่านักเรียนของนิวซีแลนด์ มีอายุวีซ่านานแค่ไหน  

A : วีซ่านักเรียนของนิวซีแลนด์ จะมีระยะเวลาวีซ่าเท่ากับระยะเวลาที่ท่านลงทะเบียนเรียนและชำระค่าเล่าเรียน แล้วบวกให้อีก 1-3 เดือน โดยอิมมิเกรชั่นจะยึดเอาใบเสร็จรับเงินค่าเล่าเรียนและจดหมายตอบรับจากทางโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาว่าจะให้วีซ่านักเรียนที่มีอายุนานกี่เดือนหรือกี่ปี วีซ่านักเรียนอาจมีอายุตั้งแต่ 2 เดือน ไปจนถึง 4 ปี และอาจเป็นวีซ่าที่ครอบคลุมการเรียนหลักสูตรเดี่ยว กับสถาบันเดียว ไปจนถึงวีซ่าที่ครอบคลุมการเรียน 2-4 หลักสูตร กับสถาบัน 1-2 แห่ง ที่ไม่จำเป็นต้องอยู่ในเครือเดียวกัน วีซ่าลักษณะหลังนี้เรียกว่า Pathway Visa การจะได้ Pathway Visa นักเรียน/นักศึกษาจำเป็นจะต้องได้รับการตอบรับเข้าเรียนจากทั้งสองหลักสูตร ซึ่งปกติเป็นการตอบรับแบบไม่มีเงื่อนไขจากสถาบันแห่งที่หนึ่ง และเป็นการตอบรับแบบมีเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่ง จากสถาบันแห่งที่สอง  

 

Q : ถ้าต้องการได้ Pathway Visa สามารถทำได้กับทุกสถาบันหรือทุกหลักสูตรไหม

A : วีซ่าพาร์ธเวย์จะออกให้กับผู้ที่สมัครเรียนกับสถาบันการศึกษาที่มีข้อตกลงร่วมกันกับอิมมิเกรชั่นเท่านั้น สำหรับนักเรียนมัธยม การได้ Pathway Visa ปกติแล้วจะจำกัดวงอยู่ภายในโรงเรียนที่ตนจะไปเรียนเท่านั้น (ไม่สามารถขอวีซ่าพาร์ธเวย์จากมัธยมเข้ามหาวิทยาลัย) ตัวอย่างของวีซ่าพาร์ธเวย์ระดับมัธยม เช่น พาร์ธเวย์จาก Year 10 ไปเยียร์ 11, 12  และ 13 ตามลำดับ ทำให้สามารถได้วีซ่าที่มีระยะเวลาวีซ่า 4 ปี และไม่ต้องยื่นขอวีซ่าใหม่ทุกปี ส่วนสถาบันระดับอุดมศึกษา สามารถออก Pathway Visa ให้กับผู้สมัครเรียนหลักสูตร Foundation หรือหลักสูตรเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษ เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โท หรือเอกต่อไป  

 

Q : พาสปอร์ตสำหรับขอวีซ่านักเรียน ควรเป็นพาสปอร์ตที่มีอยู่แล้ว หรือควรไปทำเล่มใหม่

A : เนื่องจากวีซ่าไม่สามารถออกเกินอายุของพาสปอร์ตเล่มที่ใช้ขอวีซ่า ดังนั้นหากมีโครงการจะเรียนในนิวซีแลนด์หลายปี หรือต้องการให้ขอ Pathway Visa ให้ใช้ได้หลายๆปี ควรทำพาสปอร์ตใหม่ มิฉะนั้นจะต้องไปยื่นคำร้องขอคืนสิทธิ์อายุวีซ่าลงพาสปอร์ตใหม่กลางคันและมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ปกติแล้ว การพิจารณาให้วีซ่านักเรียนจะไม่สนใจการมีประวัติวีซ่าเข้าประเทศต่างๆ ก่อนหน้า ซึ่งจะต่างจากวีซ่าท่องเที่ยว และดังนั้นการใช้พาสปอร์ตขาวในการขอวีซ่านักเรียน โดยเฉพาะในระดับมัธยม ก็ถือเป็นเรื่องปกติธรรมดา สำหรับผู้สมัครไปเรียนภาษาระยะสั้น มีผลบ้างนิดหน่อยขึ้นอยู่กับอายุ ในกรณีใช้พาสปอร์ตใหม่ยื่นขอวีซ่า ก็อาจได้รับการร้องขอให้แสดงพาสปอร์ตเดิมแนบไปพร้อมกับการขอวีซ่านักเรียน

 

Q : วีซ่านักเรียนของนิวซีแลนด์ ใช้เวลาพิจารณาวีซ่านานแค่ไหน

A : ประมาณ 2-4 สัปดาห์ ขึ้นอยู่กับความชัดเจนของเอกสารที่ยื่นแนบประกอบคำร้องขอวีซ่า  ถ้าเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ ไม่มีเอกสารต้องส่งเพิ่มเติม บ่อยครั้งจะได้วีซ่าภายใน 7 วันหลังจากที่ยื่นออนไลน์

 

Q : เอกสารประกอบการขอวีซ่า เป็นภาษาไทยได้ไหม

A : ปัจจุบันสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนิวซีแลนด์ ได้ย้ายแผนกวีซ่าไปรวมศูนย์ที่อินเดีย จีน และนิวซีแลนด์ โดยวีซ่านักเรียนส่วนใหญ่จะพิจารณาที่อินเดียหรือนิวซีแลนด์ และวีซ่าท่องเที่ยวจะถูกส่งไปพิจารณาที่จีนหรือนิวซีแลนด์ เจ้าหน้าที่วีซ่าทั้งหมดไม่ใช่คนไทย ดังนั้นเอกสารภาษาไทยทุกรายการที่ยื่นประกอบการขอวีซ่า จึงจำเป็นจะต้องได้รับการแปลเป็นภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าใจได้

 

Q : เราสามารถแปลเอกสารเองได้ไหม

A : คำตอบคือ "ไม่ได้" อิมมิเกรชั่นระบุไว้ชัดเจนว่า ผู้ที่จะแปลเอกสารได้ จะต้องเป็นผู้ที่มีความเป็นกลาง  (ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับการได้หรือไม่ได้วีซ่า) และมีความรู้ภาษาอังกฤษเพียงพอ  ดังนั้น พ่อแม่พี่น้องเพื่อนฝูงและตัวผู้สมัครเอง รวมทั้งเอเจนซี่หรือ Immigration Advisor จึงไม่สามารถแปลให้ได้ จะต้องส่งให้สถานทูตแปล หรือรับรองสำเนา หรือใช้บริการแปลของบริษัทแปลมืออาชีพ หรือ Notary Public ซึ่งมีตราประทับรับรองเอกสารว่าเป็นฉบับแปลที่ถูกต้องเท่านั้น  เอกสารที่ได้รับการแปลอย่างถูกต้องเหมาะสม จะช่วยลดระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่าของท่านได้มาก ปกติเอกสารแปลครั้งหนึ่งใช้ได้ตลอดไปยกเว้นทางผู้แปลจะกำหนดวันหมดอายุเอกสารไว้บนหน้าที่แปล

 

Q : ในกรณีมีเอกสารแปลอยู่แล้ว สามารถใช้เอกสารแปลที่มีอยู่เดิมได้ไหม

A : คำตอบคือ "ได้" หากไม่มีการประทับตราระบุวันหมดอายุอยู่บนเอกสารแปลฉบับนั้น และเอกสารแปลอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ อ่านได้ชัดเจน  

 

Q : ทำวีซ่านักเรียน ต้องตรวจร่างกายเสมอไปหรือไม่

A : ปัจจุบัน อิมมิเกรชั่นระบุให้ผู้ที่จะไปศึกษาในนิวซีแลนด์ระยะเวลา 6 เดือนขึ้นไป  ต้องผ่านการเอ็กซเรย์ปอดเพื่อคัดกรองวัณโรค สำหรับผู้สมัครที่เป็นสุภาพสตรี อาจต้องรับการตรวจปัสสาวะเพื่อเช็คว่าตั้งครรภ์อยู่หรือไม่ การตรวจคัดกรองทั้งสองรายการนี้ จะต้องทำโดยสถานพยาบาลที่ได้รับการฝึกอบรมจากอิมมิเกรชั่นนิวซีแลนด์ (INZ) และโดยแพทย์ที่มีรายชื่อเป็น Panel Doctor ของ INZ ในสถานพยาบาลแห่งนั้นเท่านั้น

 

Q : ควรไปตรวจร่างกายก่อนหรือหลังการขอวีซ่า และตรวจล่วงหน้าได้นานแค่ไหน

A : ต้องตรวจก่อนจะขอวีซ่า และตรวจล่วงหน้าก่อนขอวีซ่าไม่เกิน 3 เดือน หลังการตรวจ ทางโรงพยาบาลจะส่งผลตรวจเข้าระบบออนไลน์ของอิมมิเกรชั่นให้โดยตรง และผลตรวจแต่ละครั้งจะอยู่ในระบบ 3 เดือน หากเกิน 3 เดือนแล้วยังไม่มีการยื่นขอวีซ่า ผลตรวจจะถูกลบออกจากระบบโดยอัตโนมัติและท่านต้องเข้ารับการตรวจใหม่

 

Q : ตรวจร่างกายต้องตรวจซ้ำอีกครั้งเมื่อไหร่

A : ผลตรวจร่างกายมีอายุ 3 ปี หากต้องการขอวีซ่าอีกครั้งหลังจากที่วีซ่าเดิมหมดอายุ และเมื่อตรวจสอบแล้วเคยรับการตรวจครั้งสุดท้ายเกินกว่า3 ปี ก็จะต้องเข้ารับการตรวจอีกครั้ง ก่อนจะขอวีซ่ารอบถัดไป 

 

Q : ผู้ที่ถือวีซ่าท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนประเภทวีซ่าเป็นวีซ่านักเรียนในนิวซีแลนด์ เพื่อรับสิทธิ์ทำงานได้หรือไม่

A :ผู้ที่ถือวีซ่าท่องเที่ยวทุกประเภท ไม่สามารถเปลี่ยนประเภทวีซ่าเป็นวีซ่านักเรียนในนิวซีแลนด์ เนื่องจากวีซ่านักเรียนฉบับแรกจะต้องทำออกจากประเทศถิ่นกำเนิดของผู้เรียนเสมอ  (ยกเว้นในกรณีต่ออายุวีซ่านักเรียนออกไปจากเดิม 

 

Q : ผู้ที่เข้าไปเรียนในนิวซีแลนด์ทุกคนจะต้องมีวีซ่านักเรียนเสมอไปหรือไม่

A : นิวซีแลนด์อนุโลมให้ผู้ที่ต้องการเรียนภาษาหรือหลักสูตรระยะสั้น ความยาวไม่เกิน 3 เดือน สามารถเดินทางเข้าประเทศและเรียนได้โดยถือวีซ่าท่องเที่ยวแบบนักท่องเที่ยวทั่วไป โดยหากต้องการให้ได้วีซ่าแน่นอน ท่านควรยื่นหลักฐานการสมัครเรียนและหลักฐานการชำระเงินค่าเล่าเรียนประกอบการขอวีซ่าท่องเที่ยว เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้ออกวีซ่าให้สอดคล้องกับระยะเวลาที่ต้องการเรียนระยะสั้นนั้นให้ ซึ่งหากไม่ยื่นก็ไม่ผิด แต่ท่านอาจเสียสิทธิ์พึงมีพึงได้ คือแทนที่จะได้วีซ่าที่ครอบคลุมช่วงเวลาที่ต้องการไปเรียน บวกเวลานิดหน่อยเผื่อเรียนต่อหรือเที่ยวต่อในนิวซีแลนด์ ท่านอาจได้วีซ่าท่องเที่ยวที่เป็น Limited Purpose Visa หรือได้วีซ่าที่มีอายุวีซ่าสั้นกว่าระยะเวลาที่ต้องการจะไปเรียน และต้องเสียเงินค่าธรรมเนียมอีกครั้งในการทำวีซ่ารอบใหม่

 

Q : หากเดินทางไปเรียนโดยใช้วีซ่าท่องเที่ยว จะได้วีซ่าอายุกี่เดือน และอายุวีซ่าที่ได้จะเหมือนหรือต่างจากการขอวีซ่าท่องเที่ยวธรรมดาแบบไม่แจ้งวัตถุประสงค์การเดินทางแค่ไหน

A : ผู้ที่ไปเรียนหลักสูตรภาษาระยะสั้นในนิวซีแลนด์บางคนอาจถือวีซ่าท่องเที่ยว ซึ่งมีอายุ 1 เดือน ไป จนถึงสูงสุด 3 เดือน ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ลงทะเบียนเรียนและแจ้งทางอิมมิเกรชั่นไว้ในตอนสมัครวีซ่า ส่วนผู้ที่ไปท่องเที่ยวธรรมดาจะถือวีซ่าท่องเที่ยวซึ่งมีกำหนดระยะเวลาวีซ่า 1-5 เดือน มากหรือน้อยกว่านั้นได้ ขึ้นอยู่กับโพรไฟล์ของผู้สมัครวีซ่า โดยอิมมิเกรชั่นจะขอดูตารางการเดินทางในนิวซีแลนด์ของท่าน หลักฐานการจองตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ฯลฯ หากไม่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าท่านต้องการอยู่ใน นิวซีแลนด์เป็นระยะเวลานานกว่า 1 เดือน ส่วนใหญ่จะอนุมัติวีซ่าซึ่งต้องเดินทางเข้านิวซีแลนด์ภายใน 3 เดือนหลังวันอนุมัติ เป็นวีซ่าแบบ Single Entry เข้าออกได้ครั้งเดียว และสามารถอยู่ในนิวซีแลนด์ ได้สูงสุดไม่เกิน 1 เดือน

 

Q : ข้อจำกัดของวีซ่าท่องเที่ยว มีอะไรบ้าง

A : ผู้ถือวีซ่าท่องเที่ยวไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียนหลักสูตรใดๆที่มีความยาวเกิน 3 เดือน ไม่มีสิทธิ์ทำงาน ในนิวซีแลนด์ และไม่สามารถเปลี่ยนประเภทวีซ่าในประเทศนิวซีแลนด์ แต่อาจขอต่ออายุวีซ่าท่องเที่ยวออกไปได้ขณะที่อยู่ในนิวซีแลนด์ ซึ่งอิมมิเกรชั่นจะอนุมัติหรือไม่ ขึ้นอยู่กับท่านพิสูจน์ให้เห็นได้หรือไม่ ว่าท่านสมควรได้รับการอนุมัติให้อยู่ต่อ

 

Q : หากเดินทางเข้านิวซีแลนด์ด้วยวีซ่าท่องเที่ยว แล้วต้องการไปตายเอาดาบหน้า ด้วยการอยู่เกินกำหนด (Overstay) หรือลักลอบทำงาน จะมีผลอย่างไร

A : ผู้ที่อยู่เกินอายุวีซ่าทุกคนจะถูกปรับหรือจำคุกหรือทั้งสองอย่าง ถูกเนรเทศและถูกส่งกลับประเทศ ซึ่งการถูกเนรเทศนี้จะติดอยู่ในประวัติของผู้ถือวีซ่าคนนั้นไปจนตลอดชีวิต เมื่อติดแบล็คลิสต์ทำให้อาจไม่สามารถเข้านิวซีแลนด์ได้อีก และประวัติเสียนี้อาจส่งผลถึงบุคคลอื่นๆ ในครอบครัวที่ต้องการขอวีซ่าเข้านิวซีแลนด์ในอนาคตอีกด้วย นิวซีแลนด์เป็นประเทศเล็ก ต่างจากอเมริกาหรืออังกฤษที่มีประชากรเยอะกว่าหลายเท่าและมีคนต่างชาติอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ปกติอิมมิเกรชั่นนิวซีแลนด์ใช้เวลาไม่นานในการค้นพบการ Overstay ของบุคคล ว่ากันว่าอัตราการค้นพบคือ 100% ที่นิวซีแลนด์ไม่มีใครอยากจ้างงานนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ทำผิด ก.ม. หรือหากมีคนจ้างก็จะจ้างด้วยอัตราค่าจ้างที่ต่ำมากๆ และสุ่มเสี่ยงต่อการถูกจับทั้งผู้ถูกจ้างและผู้ว่าจ้าง นิวซีแลนด์เป็นประเทศที่ผู้คนเกลียดคนทำผิดกฎหมาย และจะไม่ลังเลที่จะรายงานการฝ่าฝืนกฎหมายให้เจ้าหน้าที่ทราบ นักท่องเที่ยวที่ overstay มักต้องใช้ชีวิตอย่างหลบๆซ่อนๆ เงินน้อยนิดที่ได้จากการทำงานและอยู่อย่างผิดกฎหมาย ไม่สามารถทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ไม่พอจะมีเงินเก็บ เมื่อเจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุไม่สามารถได้รับการคุ้มครอง และเมื่อหมดหนทางจนต้องกลับไทยในที่สุด ก่อนจะออกจากนิวซีแลนด์ได้ก็จะถูกจับ ปรับ จำคุก และ เนรเทศอยู่ดี นอกจากนั้นยังเป็นการทำร้ายประเทศชาติทางอ้อม ทำให้ประเทศไทยและคนไทยเสื่อมเสียชื่อเสียง ซึ่งอาจส่งผลให้นโยบายวีซ่านิวซีแลนด์ในอนาคตสำหรับคนไทยมีความเข้มงวดขึ้นอีก นิวซีแลนด์ต่างจากอเมริกาที่คุณต้องมีกรีนการ์ดเพื่อจะทำงาน ที่นิวซีแลนด์คุณสามารถทำงานอย่างถูกกฎหมายได้โดยใช้วีซ่าทำงาน, Working Holiday Visa หรือวีซ่านักเรียน

 

Q : ในกรณีเป็นผู้ปกครองที่มีลูกเรียนอยู่หรือกำลังจะไปเรียนที่นิวซีแลนด์ จะต้องขอวีซ่าประเภทไหนจึงจะไปหาลูกได้บ่อยครั้งโดยไม่ต้องขอวีซ่าใหม่ทุกครั้ง 

A : บิดามารดาของนักเรียนที่ถือวีซ่านักเรียนทุกคน ได้สิทธิพิเศษในฐานะพ่อแม่ วีซ่าที่ท่านได้จะเป็นวีซ่าท่องเที่ยวแบบ Multiple entries เข้าออกได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ความยาววีซ่าหรืออายุวีซ่า จะเท่ากับระยะเวลาหลักสูตรที่ลูกลงทะเบียนเรียน โดยทางอิมมิเกรชั่นจะกำหนดเงื่อนไขว่าท่านจะสามารถอยู่ในนิวซีแลนด์ได้ไม่เกิน 1 เดือนหลังจากเดินทางเข้านิวซีแลนด์แต่ละครั้ง แต่จะเข้าประเทศได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งจนกว่าวีซ่าจะหมดอายุ คุณพ่อคุณแม่สามารถลงทะเบียนเรียนหลักสูตรระยะสั้นได้ระหว่างที่ไปเยี่ยมลูก โดยคอร์สการเรียนของท่านจะต้องมีระยะเวลารวมกันไม่เกิน 3 เดือน ในรอบระยะเวลา 12 เดือน


Visitors: 141,318