About us

                                   


  • 211748.jpg
    ศูนย์การศึกษาสมาร์ท เอ็นแซด เอ็ดดูเคชั่น (บจก. สมาร์ท เอ็นแซด เอ็ดดูเคชั่น) ก่อตั้งเมื่อปี 2001 โดยมีความมุ่งหวังให้นักเรียนและผู้ปกครองได้รับประสบการณ์ที่ดีและมีความประทับใจในการไ...

  • Tum at Exchange.jpg
    ศูนย์การศึกษา Smart NZ Education ให้บริการข้อมูลการศึกษาต่อนิวซีแลนด์ครบวงจร ทั้งข้อมูลระบบการศึกษา วางแผนค่าใช้จ่าย จัดทำค่าใช้จ่ายประมาณการ บริการข้อมูลเกี่ยวกับเมืองที่จะไปศึกษ...
Visitors: 63,706