การทำงานระหว่างเรียนภาษา และข้อกำหนดเกี่ยวกับวีซ่าของนักเรียนภาษา

เว็บไซต์ของ Education New Zealand  และ NaumaiNZ ได้สรุปและรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ซึ่งเป็นประโยชน์และครบรอบด้านเกี่ยวกับสิ่งที่นักศึกษาต่างชาติควรทราบเกี่ยวกับการหางานทำในนิวซีแลนด์  ครอบคลุมหัวข้อต่อไปนี้ 

 • ค่าจ้างขั้นต่ำ 
 • อัตราภาษี
 • แหล่งข้อมูลหางาน
 • ประเภทของงานพาร์ทไทม์ที่ทำได้
 • Cost of Living ในนิวซีแลนด์
 • Financial Calculator 
 • ข้อมูล IRD
 • สิทธิ์ของลูกจ้าง
 

ข้อกำหนดโดยทั่วไป

นักศึกษาสถาบันภาษาที่ลงทะเบียนเรียนภาษาอังกฤษหลักสูตร Full-time 20-25 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เป็นเวลา 14 สัปดาห์ ขึ้นไปกับสถาบันภาษา Category 1 จะได้สิทธิ์ทำงานพาร์ทไทม์ 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ตลอดช่วงระยะเวลาที่วีซ่ายังมีอายุ 

โดยทาง Immigration จะระบุเงื่อนไขการทำงานนี้ลงในวีซ่านักเรียน 

ซึ่งวีซ่านักเรียนโดยปกติจะมีอายุเท่ากับระยะเวลาลงทะเบียนเรียน + 1 เดือนก่อนเริ่มหลักสูตร เพื่อให้เดินทางเข้านิวซีแลนด์ไปเตรียมตัวก่อนได้ และ + 1 เดือนหลังจบหลักสูตร โดยนับไป 30 วันหลังจากวันเรียนวันสุดท้าย เพื่อให้นักเรียนมีเวลาจัดการเปลี่ยนวีซ่าหรือทำวีซ่าสำหรับการเรียนรอบใหม่ หรือเพื่อท่องเที่ยวในนิวซีแลนด์

ยกตัวอย่าง

 • เริ่มเรียน 1 มีนาคม เรียนวันสุดท้าย 30 มิถุนายน (เรียน 4 เดือน)
 • วีซ่าจะออกให้สามารถเข้านิวซีแลนด์ได้ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ (ถ้าขอวีซ่าเนิ่นพอ) และหมดอายุ 30 กรกฎาคม  (วีซ่ามีอายุ 6 เดือน)ข้อกำหนดอย่างละเอียด

Immigration กำหนดเงื่อนไขการได้วีซ่าทำงานสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษไว้ดังนี้ 

English language students (Working on a Student Visa)

If you are an English language student, your visa conditions will allow you to work for up to 20 hours a week while you have a valid Student Visa, provided your course meets certain conditions.
 

 

Courses of at least 24 teaching weeks

Your visa conditions will allow you to work part-time if all of these apply:

 • your study is full-time
 • your programme of study is at least 24 teaching weeks
 • we believe the main purpose of your study is to improve your English, and
 • you have an acceptable English language test result that is no more than 2 years old, such as an International English Language Testing System certificate with an overall band score of 5.0 – you must provide your test result with your application.

 

Courses of at least 14 teaching weeks

Your visa conditions will allow you to work part-time if all of these apply:

 • your study is full-time
 • your study is for at least 14 consecutive weeks
 • you are studying English language, and
 • your study is with a university, or an education provider that has been assessed by the New Zealand Qualifications Authority as a Category 1 provider.

 

Shorter English language courses 

When we assess if you are eligible for work rights, we will look at any English language study you have done on previous Student Visas.

We can count your previous English language study towards the 14 consecutive weeks if:

 • your new study follows on from your previous study, and
 • the study is with the same education provider.

นักเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ (ทำงานด้วยวีซ่านักเรียน)

หากคุณเป็นนักเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ เงื่อนไขวีซ่าของคุณจะอนุญาตให้คุณสามารถทำงานได้ 1-20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ในขณะที่วีซ่านักเรียนของคุณยังมีอายุ โดยหลักสูตรที่คุณเรียนต้องมีเงื่อนไขตามที่กำหนด  

 

หลักสูตรความยาวขั้นต่ำ 24 สัปดาห์ที่เป็นสัปดาห์เรียน

วีซ่าของคุณจะกำหนดเงื่อนไขอนุญาตให้คุณสามารถทำงานพาร์ทไทม์ได้เมื่อคุณพิสูจน์สิ่งต่อไปนี้ได้ทุกข้อ

 • เป็นการเรียนแบบเต็มเวลา 
 • โปรแกรมการเรียนมีระยะเวลาอย่างน้อย 24 สัปดาห์ที่มีการเรียนการสอน
 • ถ้าคุณทำให้เราเชื่อได้ ว่าการเรียนภาษาของคุณเป็นไปเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ, และ
 • คุณมีผลภาษาที่เชื่อถือได้ซึ่งต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี เช่น IELTS Certificate โดยต้องมีคะแนนเฉลี่ยรวม 5.0 ซึ่งคุณจะต้องแสดงผลภาษานี้พร้อมกับการยื่นขอวีซ่านักเรียน  

 

หลักสูตรความยาวขั้นต่ำ 14 สัปดาห์ที่เป็นสัปดาห์เรียน

วีซ่าของคุณจะกำหนดเงื่อนไขอนุญาตให้คุณสามารถทำงานพาร์ทไทม์ได้เมื่อคุณพิสูจน์สิ่งต่อไปนี้ได้ทุกข้อ

 • เป็นการเรียนแบบเต็มเวลา 
 • โปรแกรมการเรียนมีระยะเวลาอย่างน้อย 14 สัปดาห์ต่อเนื่อง 
 • หลักสูตรที่คุณเรียนคือหลักสูตรภาษาอังกฤษ, และ  
 • คุณลงทะเบียนเรียนกับมหาวิทยาลัย หรือสถาบันภาษาแห่งใดแห่งหนึ่งที่ได้รับการประเมินจาก NZQA ว่าเป็นสถาบันภาษา Category 1 

 

หลักสูตรระยะสั้น 

ทางเจ้าหน้าที่จะประเมินว่าท่านมีคุณสมบัติที่จะได้สิทธิ์ทำงานหรือไม่ โดยการพิจารณาประวัติการเรียนภาษาอังกฤษที่ผ่านมาของท่าน 

โดยเราสามารถนับรวมจำนวนสัปดาห์ที่คุณได้ใช้ในการเรียนภาษาอังกฤษครั้งก่อนหน้าเข้าเป็นระยะเวลา 14 สัปดาห์ต่อเนื่องให้ได้ ถ้าหากว่า:

 • การเรียนรอบใหม่เป็นการเรียนที่ต่อเนื่องจากหลักสูตรครั้งที่แล้ว และ
 • การเรียนภาษารอบใหม่นี้เป็นการเรียนกับสถาบันภาษาเดิม
 
 

 

ตีความเงื่อนไขการทำงานพาร์ทไทม์ สำหรับนักเรียนหลักสูตรภาษา

 • นิยามของคำว่า "เต็มเวลา" คือหลักสูตรที่มีคอร์สโหลด 20 ชั่วโมงขึ้นไปต่อสัปดาห์ 
 • คำว่า Teaching week คือสัปดาห์ที่มีการเรียนการสอน นั่นคือไม่นับสัปดาห์ที่เป็น Term Break (ไม่ว่าจะเป็นเทอมเบรคแบบกำหนดเองหรือที่สถาบันกำหนดไว้)

 

เกณฑ์ที่ 1 (ลงทะเบียนเรียน 24 สัปดาห์และต้องแสดงผล IELTS เพื่อจะได้วีซ่านักเรียนที่มีเงื่อนไขวีซ่าให้ทำงานพาร์ทไทม์ได้) ในทางปฏิบัติ เกณฑ์นี้มักจะใช้กับกรณีที่นักเรียนต้องการขอวีซ่าไปเรียน ณ สถาบันภาษาที่ "ไม่ได้" เป็นสถาบันภาษา Category 1 (เอาคุณสมบัติของนักเรียนบวกกับระยะเวลาลงทะเบียนเรียนที่นานขึ้นไปหักล้างการที่สถาบันไม่ได้เป็น Cate 1) 

 

เกณฑ์ที่ 2 (เรียน 14 สัปดาห์ขึ้นไป ไม่ต้องแสดงผลภาษาใดๆตอนขอวีซ่า) สถาบันภาษาที่ไปเรียน ต้องเป็นสถาบันภาษา Category 1 หรือเป็นสถาบันภาษาของมหาวิทยาลัย อันนี้ตรงไปตรงมาไม่ต้องตีความ ในทางปฏิบัติสถาบัน Cate 1 จะทำหน้าที่ 'make sure' ว่าคุณไปเรียนแน่ๆ เพื่อรักษา status Category 1 ของตัวเอง

 

เกณฑ์ที่ 3 ในกรณีลงทะเบียนเรียนภาษาครั้งแรกต่ำกว่า 14 สัปดาห์ และไม่ได้เงื่อนไขวีซ่าทำงานระบุในวีซ่านักเรียน  หากนักเรียนเรียนต่อสถาบันเดิมในหลักสูตรที่ต่อเนื่องจากการเรียนครั้งแรก เวลาขอวีซ่าครั้งถัดไป ทาง Immigration จะเอาระยะเวลาเรียนครั้งแรกรวมกับระยะเวลาที่ลงทะเบียนเรียนครั้งที่สองบวกกัน ถ้าบวกแล้วถึง 14 สัปดาห์ ก็จะให้สิทธิ์ทำงานพาร์ทไทม์ได้ในวีซ่ารอบสอง (ถึงแม้ว่าการเรียนรอบสองอาจจะไม่ถึง 14 สัปดาห์)

อันนี้ถึงแม้ว่าดูเหมือนไม่เสียอะไร ไม่ต้องจมเงินก้อนใหญ่ไปทีเดียว แต่ไม่แนะนำเพราะเสียสิทธิ์ทำงานรอบแรก และต้องขอวีซ่า 2 ครั้ง (สิ้นเปลืองค่าธรรมเนียมวีซ่า) 

 

ข้อควรทราบคือไม่ว่าจะได้วีซ่านักเรียนจากการลงทะเบียนลักษณะไหน นักเรียนต้องพึงทราบว่าท่านสามารถมาสายหรือขาดเรียนได้ไม่เกิน 15% ของเวลาเรียน ถ้าขาดเรียนหรือเข้าเรียนสายบ่อยๆ และ Attendance ต่ำกว่า 85%  (ยกเว้นกรณีเจ็บป่วยและมีใบรับรองแพทย์มาแสดง) สถาบันมีสิทธิ์ให้ออกจากสถานภาพนักศึกษาและแจ้งอิมมิเกรชั่นให้เพิกถอนวีซ่าของนักเรียนได้ หรือหากไม่เพิกถอนวีซ่า การที่ได้  Attendance rate ต่ำจากการเรียนครั้งแรก จะมีผลโดยตรงกับการขอวีซ่าครั้งถัดไป ซึ่งนักเรียนอาจถูกปฎิเสธวีซ่า 

 

ดังนั้นการทำงานระหว่างการเรียนภาษา จึงต้องเป็นการทำงานนอกเวลาเรียนเท่านั้น และต้องมองไปให้ไกลว่างานที่ทำจะมีผลกระทบกับการเข้าเรียนหรือประสิทธิภาพของการเรียนหรือไม่ เช่น ร้านปิดห้าทุ่ม กว่าจะคลีนนิ่งต่างๆเสร็จและได้เลิกงานจริงก็เที่ยงคืน ถึงบ้านตีหนึ่ง ได้นอนตีสอง นักเรียนจะตื่นทันเจ็ดโมงครึ่งเพื่อไปเข้าคลาสเรียนตอนเก้าโมงเช้าไหวหรือไม่ หรือหากไปไหวเข้าคลาสทัน ร่างกายจะมีความพร้อมพอที่จะเรียนต่อเนื่องยาว 5 ชั่วโมงหรือไม่ (บางครั้งเรียนจบบ่ายสามต้องไปทำงานที่ร้านตอนห้าโมงเย็นอีก)

 


 

สามารถหางานที่นิวซีแลนด์ไปจากประเทศไทย ก่อนที่จะตัดสินใจสมัครเรียนและทำวีซ่าได้ไหม?

แนวคิดนี้แทบจะเป็นไปไม่ได้ เนื่องจากนายจ้างส่วนใหญ่จะให้สิทธิ์ผู้ที่อยู่อาศัยในนิวซีแลนด์ในขณะนั้นก่อน ผู้หางานจึงจำเป็นต้องเดินทางไปถึงนิวซีแลนด์เสียก่อน และเรียนอยู่ในนิวซีแลนด์ตรงกับช่วงเวลาที่มีตำแหน่งงานว่าง

โดยปกตินักเรียนที่ต้องการทำงานค่าแรงดี หรือทำงานในตำแหน่งงานที่ต้องติดต่อกับผู้คน ควรจะมีระดับภาษาดีเพียงพอที่จะสื่อสารเบื้องต้นกับเพื่อนร่วมงานหรือลูกค้าได้ (IELTS 5.5 General Training Module หรือ IELTS 5.0 Academic Module หรือ TOEIC 600 ขึ้นไป)

ซึ่งหากภาษาของนักเรียนยังดีไม่ถึงขั้นนี้ในช่วงแรกที่เดินทางไปถึงนิวซีแลนด์ ก็คงต้องใช้เวลาเรียนพักหนึ่งเพื่อปรับ/พัฒนาภาษา เนื่องจากหากมีผู้สนใจงานตำแหน่งดังกล่าวหลายคน นายจ้างย่อมเลือกผู้ที่มีความพร้อมทางภาษามากกว่า

กฎทั่วไปมีอยู่ว่า นายจ้างในนิวซีแลนด์ (ไม่ว่าจะเป็นคนนิวซีแลนด์หรือคนไทยด้วยกัน) ที่ต้องการจ้างคนต่างชาติมาทำงานให้ตน จะต้องพิสูจน์ให้ทางการเชื่อว่า งานที่จะจ้างคนต่างชาติทำนั้นไม่มีชาวนิวซีแลนด์คนใดทำได้เสียก่อน ซึ่งบางครั้งต้องพิสูจน์ด้วยการลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาหลายเดือน (อย่าลืมว่านิวซีแลนด์เป็นประเทศอันดับหนึ่งของโลกในเรื่องการไม่คอรัปชั่นและความโปร่งใส และไม่ว่าใครก็ไม่สามารถติดสินบนเจ้าหน้าที่ หรือขอให้นายจ้าง “ซิกแซ็ก” ให้ได้เหมือนในบางประเทศ)


ดังนั้นที่สุดแล้ว งานที่นักเรียนไทยส่วนใหญ่จะสามารถทำได้ มักจะหนีไม่พ้นงานในร้านอาหารไทย ซึ่งหากตัวนักเรียนยังเดินทางไปไม่ถึงนิวซีแลนด์ ผู้ว่าจ้างก็มักจะให้สิทธิ์กับนักเรียนไทยคนอื่นๆ ในเมืองนั้นที่รองานอยู่ก่อนหน้านั้นและรู้จักหน้าตานิสัยใจคอหรือมีคอนเนคชั่นกันอยู่แล้ว

นักเรียนที่หางานได้ มักเป็นนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนเกินกว่า 6 เดือน ช่วง 3 เดือนแรกอาจจะเรียนอย่างเดียวและสอดส่องดูลู่ทางการทำงานไปด้วย รอภาษาพร้อมจริงๆก่อน ระหว่างนั้นก็ปรับแต่ง CV ของตนให้ดูน่าสนใจ 3 เดือนหลังเมื่อใช้ชีวิตในนิวซีแลนด์คล่องแล้ว สามารถเข้าใจสิ่งที่ใครๆพูดได้แล้ว จึงค่อยหางานเต็มตัว จะมีโอกาสประสบความสำเร็จในการหางานมากกว่า

นักเรียนที่ไปเรียนภาษาระยะสั้น 14 สัปดาห์เป๊ะตามระยะเวลาขั้นต่ำที่  Immigration กำหนด โอกาสในการหางานทำมีน้อยลงตามระยะเวลาอยู่นิวซีแลนด์ที่สั้นลงเรื่อยๆอย่างรวดเร็ว เนื่องจากเมื่อนักเรียนลงทะเบียนเรียนระยะเวลาสั้นเกินไป เวลาที่นักเรียนมีในนิวซีแลนด์อาจไม่นานพอที่ภาษาจะดีขึ้น หรือดีขึ้นแล้วแต่อาจจะเหลือเวลาไม่พอจะหางานทำ นายจ้างทั่วไปหากดูจากวีซ่าและหลักฐานการเรียน แล้วรู้ว่านักเรียนทำงานได้แค่ 2 สัปดาห์หรือ 1 เดือนก็ต้องกลับไทย ก็คงไม่อยากจ้างให้เปลืองเวลาสอนงาน แถมพอนักเรียนกลับไทยไปก็ต้องหาคนใหม่มาแทนและเทรนคนใหม่กันอีกรอบ

นักเรียนที่ไปเรียนภาษาที่นิวซีแลนด์จึงควรมีวัตถุประสงค์ไปเรียนจริงๆ และมองโอกาสในการทำงานเป็นเพียงการหาประสบการณ์ชีวิต ซึ่งถ้าได้ก็ดี ถ้าไม่ได้ก็ไม่ถึงกับจะอดตาย ด้วยเหตุผลทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้น นักเรียนจึงควรเผื่อค่าใช้จ่ายส่วนตัวระหว่างการเรียนไว้พอสมควรตามจำนวนที่เจ้าหน้าที่แนะนำ โดยไม่หวังพึ่งเงินที่อาจได้จากการทำงาน เนื่องจากนักเรียนอาจหางานได้ไม่ทันเรียนจบ หรือหาได้ช้า หรือหาไม่ได้เลยในระหว่างการเรียน

  


 

งานที่ห้ามทำ 

การทำงานพาร์ทไทม์สำหรับนักศึกษานั้นจะต้องมีนายจ้างเสมอ ห้ามจ้างตัวเองหรือที่เรียกว่า "Self-employed" เช่น จะไปเป็นช่างไฟฟ้าอิสระแบบรับงานเอง ทำไม่ได้ และต้องไม่ใช่งานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเพศพาณิชย์ไม่ว่าจะเป็นในทางใด 

 


  

Website หางานยอดนิยม 

www.sjs.co.nz www.careers.govt.nz www.seek.co.nz www.workhere.co.nz www.newkiwis.co.nz www.trademe.co.nz/jobs 

 


 • ENZ_Tu Ngatahi_Lockup_RGB.jpg
  Tū Ngātahi TūNgātahiis ateReoMāori phrasecalling us to‘stand together’. We want to show international students that they are welcome here, andwe all benefitwhen wework together. R...

 • 5079_OULC_3343.jpg
  นิวซีแลนด์มีหลักสูตรภาษาอังกฤษที่สามารถตอบสนองความต้องการหลากหลายของผู้เรียนได้เป็นอย่างดีไม่ว่าคุณจะมาเดี่ยว มาคู่ มาเป็นครอบครัว หรือมาเป็นกลุ่ม, มีเวลาเรียน 1 สัปดาห์หร...

 • U of Otago LCFY.jpg
  หลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษให้แก่ผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง (ESOL- English for Speakers of Other Languages)ในนิวซีแลนด์ ได้รับการพัฒนาอย่างจริงจังในรอบ 30 ปีที่ผ่านมา จนป...

 • 5079_Campbell-Institute_4109.jpg
  กลุ่มเป้าหมายของการเรียนการสอนภาษาในตลาดโลก ค่อนข้างจะต่างจากตลาดโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษในไทย ที่เน้นไปทางตลาดเด็กวัยรุ่นและนักเรียนนักศึกษา ในตลาดวิชาใหญ่ของโลก รวมทั้งในประเทศนิวซ...

 • Pic from August 2016 newsletter.jpg
  สัดส่วนนักเรียนจากประเทศต่างๆ (Nationalities Mix) ของสถาบันภาษา เป็นข้อมูลที่เปลี่ยนทุกสัปดาห์!ปกติจำนวนนักเรียนจากแต่ละประเทศจะขึ้นกับช่วงเวลาเปิด-ปิดเทอม, ช่วงเวลาที่นักศึกษาสำเร...

 • 30217.jpg
  สถาบันภาษาที่นักเรียนสมัครเข้าเรียน จะเป็นธุระจัดหาที่พัก ตามชนิดของที่พักที่นักเรียนระบุในใบสมัคร โดยประเภทของที่พักที่สถาบันจะจัดให้หรือมีให้เลือก จะขึ้นอยู่กับอายุของนักเรียนเป็...

 • NZ coins.jpg
  ค่าใช้จ่ายในการเรียนภาษา แบ่งออกได้เป็นสามส่วน ส่วนที่หนึ่ง ค่าใช้จ่ายของทางโรงเรียน:ชำระก่อนทำวีซ่า โดยทั่วไปประกอบด้วย 1. ค่าเล่าเรียน คิดเป็นต่อสัปดาห์ โดยนับตั้งแต่วันจันทร์-ศ...

 • bungy dive.JPG
  นิวซีแลนด์เป็นประเทศที่ขึ้นชื่อสำหรับกิจกรรมกลางแจ้ง สถานที่ท่องเที่ยวทั้งแนวธรรมชาติและ man-made เป็นประเทศที่ให้ความสำคัญกับนักท่องเที่ยวและข้อมูลการท่องเที่ยว มีศูนย์ข้อมูลนักท่...
Visitors: 154,430