ค่าใช้จ่ายและงบประมาณ

ค่าใช้จ่ายในการเรียนภาษา แบ่งออกได้เป็นสามส่วน

 

ส่วนที่หนึ่ง ค่าใช้จ่ายของทางโรงเรียนชำระก่อนทำวีซ่า โดยทั่วไปประกอบด้วย

1. ค่าเล่าเรียน คิดเป็นต่อสัปดาห์ โดยนับตั้งแต่วันจันทร์-ศุกร์ หลักสูตร Full-time 20-23 ช.ม.ต่อสัปดาห์
2. ค่าที่พัก คิดเป็นต่อสัปดาห์ นับจากเสาร์ถึงเสาร์ เศษของสัปดาห์คิดเป็นวัน ส่วนนี้สามารถจ่ายล่วงหน้า 4-6 สัปดาห์ก่อนทำวีซ่า ค่าที่พักส่วนที่เหลือสามารถชำระที่นิวซีแลนด์ได้ ไม่ว่าจะซื้อกับสถาบันหรือไม่
3. ค่าลงทะเบียนแรกเข้า $200 - $250 ขึ้นกับแต่ละสถาบัน (ชำระครั้งเดียว หากมีการต่ออายุการเรียนออกไปไม่ต้องชำระซ้ำอีก)
4. ค่าจัดหาที่พัก (ชำระครั้งเดียว) $200 - $250 
5. ค่าอุปกรณ์การเรียน บางสถาบันรวมให้ในค่าเล่าเรียน บางสถาบันคิดราคาเหมา บางสถาบันคิดเป็นอัตราต่อสัปดาห์คูณจำนวนสัปดาห์ที่เรียน (ส่วนใหญ่จะ set maximum ให้ด้วย ว่ามากที่สุดคิดไม่เกินกี่เหรียญ)
6. ค่ารถรับ-ส่งสนามบิน ส่วนมากคิดขาเดียวก่อนคือขารับ (Arrival) 
7. ค่าเบี้ยประกันสุขภาพกับบริษัทประกันของนิวซีแลนด์ คำนวณตามระยะเวลาที่จะไปเรียน ส่วนนี้สามารถแจ้งโรงเรียนให้ซื้อคลุมวันเดินทางไปกลับหรือจนจบระยะเวลาวีซ่า 

 

 

ส่วนที่สอง ค่าใช้จ่ายที่ชำระเป็นเงินบาทก่อนออกเดินทาง : ประมาณ 83,500 - 85,000 บาท

• ค่าเครื่องบินไป-กลับ ประมาณ 70,000 บาท ขึ้นอยู่กับใช้สายการบินไหน และลงเครื่องที่เมืองอะไร (เลือกลงได้ 4 เมืองใน NZ)
• ค่าวีซ่าท่องเที่ยว (ไปเรียนต่ำกว่า 3 เดือน) หรือวีซ่านักเรียน (เรียน 3 เดือนขึ้นไป)  
• ค่าตรวจสุขภาพ ชำระตรงกับโรงพยาบาลก่อนทำวีซ่า (นักเรียนไปเรียนต่ำกว่า 6 เดือน ไม่ต้องตรวจสุขภาพ)
• ค่าธรรมเนียมธนาคาร สำหรับโอนเงินค่าใช้จ่ายส่วนที่ 1 ให้กับทางโรงเรียน

 

ส่วนที่สาม ค่าใช้จ่ายส่วนตัว (Pocket Money) : โดยแลกเป็น NZD นำติดตัวไปนิวซีแลนด์ หรือแลกใส่ Travel Card นำไปเปิดบัญชีธนาคารที่ NZ ค่าใช้จ่ายส่วนนี้เฉลี่ยประมาณเดือนละ 1,000 - 1,200 เหรียญ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่อไปนี้

• อาหารเที่ยง (ประมาณวันละ $15-$20)
• ค่ารถประจำทาง (ประมาณวันละ $8- $10 สำหรับเดินทางไปกลับโรงเรียนจากที่พัก)
• กิจกรรมทัศนศึกษาที่จะเลือกไปตามที่ทางโรงเรียนจัด
• ซิมการ์ด, ค่าเติมเงินโทรศัพท์มือถือ, ค่าเติมเงินแพคเกจอินเตอร์เน็ต (ตัวนี้ต้องเผื่อเยอะหน่อยเพราะเน็ตที่นิวซีแลนด์ค่อนข้างแพง)
• ของกินของใช้ส่วนตัวอื่นๆ

 
ค่าเรียนภาษาแบบ In-Person (Face-to-Face)  

General English Full time ความยาวหลักสูตร 24 สัปดาห์ เรียน 20-23 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์

อัตราค่าใช้จ่ายปี 2022 และ 2023 เมื่อคำนวณโปรโมชั่นที่ได้รับเรียบร้อยแล้ว (ราคาซื้อผ่านเอเจนซี่)

Last update: 06/11/2022     สถาบันที่มีเครื่องหมาย *  ราคาที่แสดงคือราคาโปรของปี 2023  

 

ชื่อสถาบัน

เมือง

อายุขั้นต่ำ

ที่รับเข้าเรียน

ค่าเรียน

24 wks

ค่าโฮสต์

6 wks

รวมอาหาร

หอ

นอก

18 wks

Admin

Fee

ต่างๆ

ประกัน

สุขภาพ 

6 เดือน

รวมค่า

ใช้จ่าย

NZD

คิดเป็น

เงินไทย

(22THB)

ชำระ THB

ก่อนทำ

วีซ่า


In Operation

SLEC*

Queenstown

16 years old

 $6,960 $2,160 $5,040  $500  $316  $14,976  329,472 218,592 
 
In Operation

Worldwide

Auckland

18 years old

$7,150

$1,860

$5,040

$630

$423

$15,103

332,266

221,386

In Operation

LSI

Auckland

18 years old

$7,344

$1,950

$5,040

$710

$316

$15,360

337,920

227,040

In Operation

CCEL*

Christchurch

14 years old

$7,800

$1,722

$5,040

$505

$316

$15,383

338,426

227,546
In Operation

LSNZ

Queenstown

18 years old

$7,200

$2,160

$5,040

$675

$316

$15,391

338,602

227,722
In Operation

NEC*

Nelson

14 years old

$8,160

$1,770

$5,040

$290

$316

$15,576

342,672

231,792

In Operation

NZLC*

Auckland

16 years old

 $7,680 $1,920  $5,040   $760  $316  $15,716  345,752  234,872
In Operation

LI

Auckland

17 years old

$8,280

$1,800

$5,040

$640

$315

$16,075

353,650

242,770

Re-open 9 Jan 2023

MMLC*

Tauranga

14 years old

$8,500

$1,800

$5,040

$670

$316

$16,326

359,172

248,292

In Operation

AEC

Auckland

13 years old

$9,120

$1,680

$5,040

$610

$316

$17,066

375,452

257,972
 
(Permanently CLOSED)

AUT IH

Auckland

18 years old

$9,960

$1,782

$5,040

$470

$316

$17,568

386,496

 275,616
 
In Operation

UOLCFY*

Dunedin

16 years old

$10,296

$1,848

$5,040

$854

$316

$18,354

403,788

 292,908

In Operation

ELA

Auckland

16 years old

$11,040 $1,830 $5,040 $740 $330 $18,980 417,560 306,680

 

หมายเหตุประกอบตาราง

. ค่าเล่าเรียน คิดที่ 24 สัปดาห์  ราคาที่เห็นในนี้เป็นราคาหลังจากคำนวณโปรโมชั่นให้แล้ว (ถูกกว่าซื้อเองโดยตรงกับสถาบัน)

. ค่าที่พัก แบ่งออกเป็นสองช่วง;  

ช่วงแรก 6 สัปดาห์ พักโฮมสเตย์ (ไปอยู่ใหม่ควรมีคนดูแล) ค่าโฮสต์รวมอาหารให้วันละ 2 มื้อวันธรรมดา และ 3 มื้อในวันหยุดเสาร์อาทิตย์ รวมเป็นอาหาร 16 มื้อต่อสัปดาห์ รวมน้ำ ไฟ อินเตอร์เน็ต และซักรีดเสื้อผ้า ทั้งหมดรวมให้ในค่าโฮสต์ ซึ่งค่าโฮสต์นี้จะทำจ่ายพร้อมกับค่าเล่าเรียน 
ช่วงที่สอง18 ส้ปดาห์ เป็น "ประมาณการ" ค่าที่พักที่นักเรียนออกไปเช่าอยู่เองหลังจากคุ้นกับเมืองแล้ว ค่าที่พักในช่องนี้ยังไม่รวมมื้ออาหาร (จัดหาเอง)
ส่วนนี้ยังไม่ต้องจ่ายก่อนเดินทาง แต่ถือเป็นเงินสดไปจ่ายที่โน่นหรือให้ทางบ้านค่อยๆ ทยอยโอนให้ได้ อัตราที่ใช้ในนี้เป็นอัตราของ Student Residence (หอของมหาวิทยาลัย) หรืออัตราค่าเช่าอพาร์ทเม้นท์ 1 ห้องนอนใน City Centre ของเมืองนั้น ๆ  

.  ALL Admin Fees มัดรวมค่าลงทะเบียนเรียน ค่าจัดหาที่พัก ค่าอุปกรณ์การเรียน และค่ารถรับสนามบิน 1 ขา 

.  ประกันสุขภาพ 6 เดือน กับบริษัทประกันของนิวซีแลนด์  

 

ราคารวมจะถูกลงอีก หาก 

  • อัตราแลกเปลี่ยน 1NZD ต่ำกว่า 22 บาทต่อดอลล่าร์  
  • นักเรียนหาที่พักที่ถูกกว่าราคากลางได้ (สำหรับการออกไปพักเอง 18 สัปดาห์)


FAQ
Q. ที่พักจำเป็นต้องใช้สูตร 6 วีคโฮมสเตย์ + 18 วีคหอนอก หรือไม่
A. ไม่จำเป็นค่ะ ในที่นี้ทำมาให้ดูเป็นตัวอย่างเท่านั้น นักเรียนสามารถจะอยู่ Homestay นานกว่านี้ก็ได้ หรือเลือกจะไปอยู่หอนอก ตั้งแต่ต้นก็ได้ แต่ปกติการอยู่โฮมสเตย์จะเป็นออพชั่นที่ประหยัดที่สุดเนื่องจากค่าบ้านจะรวมค่าอาหารมื้อหลัก น้ำ ไฟ อินเตอร์เน็ตด้วยแล้ว
Visitors: 125,462