ค่าใช้จ่ายและงบประมาณ

ค่าใช้จ่ายในการเรียนภาษา แบ่งออกได้เป็นสามส่วน

 

ส่วนที่หนึ่ง ค่าใช้จ่ายของทางโรงเรียนชำระก่อนทำวีซ่า โดยทั่วไปประกอบด้วย

1. ค่าเล่าเรียน คิดเป็นต่อสัปดาห์ โดยนับตั้งแต่วันจันทร์-ศุกร์ หลักสูตร Full-time 20-23 ช.ม.ต่อสัปดาห์
2. ค่าที่พัก คิดเป็นต่อสัปดาห์ นับจากเสาร์ถึงเสาร์ เศษของสัปดาห์คิดเป็นวัน ส่วนนี้สามารถจ่ายล่วงหน้า 4-6 สัปดาห์ก่อนทำวีซ่า ค่าที่พักส่วนที่เหลือสามารถชำระที่นิวซีแลนด์ได้ ไม่ว่าจะซื้อกับสถาบันหรือไม่
3. ค่าลงทะเบียนแรกเข้า $200 - $250 ขึ้นกับแต่ละสถาบัน (ชำระครั้งเดียว หากมีการต่ออายุการเรียนออกไปไม่ต้องชำระซ้ำอีก)
4. ค่าจัดหาที่พัก (ชำระครั้งเดียว) $200 - $300 
5. ค่าอุปกรณ์การเรียน บางสถาบันรวมให้ในค่าเล่าเรียน บางสถาบันคิดราคาเหมา บางสถาบันคิดเป็นอัตราต่อสัปดาห์คูณจำนวนสัปดาห์ที่เรียน (ถ้าเป็นแบบหลังสุดจะ set maximum ให้ด้วย ว่ามากที่สุดคิดไม่เกินกี่สัปดาห์)
6. ค่ารถรับ-ส่งสนามบิน ส่วนมากคิดขาเดียวก่อนคือขารับ (Arrival) 
7. ค่าเบี้ยประกันสุขภาพกับบริษัทประกันของนิวซีแลนด์ คำนวณตามระยะเวลาที่จะไปเรียน ส่วนนี้โดยปกติจะซื้อให้คลุมตั้งแต่เดินทางออกจากไทยจนจบระยะเวลาวีซ่าที่จะได้ 

 

 

ส่วนที่สอง ค่าใช้จ่ายที่ชำระเป็นเงินบาทก่อนออกเดินทาง : ประมาณ 83,500 - 85,000 บาท

• ค่าเครื่องบินไป-กลับ ประมาณ 5-70,000 บาท ขึ้นอยู่กับใช้สายการบินไหน และลงเครื่องที่เมืองอะไร (เลือกลงได้ 4 เมืองใน NZ)
• ค่าวีซ่าท่องเที่ยว (ไปเรียนต่ำกว่า 3 เดือน) หรือวีซ่านักเรียน (เรียน 3 เดือนขึ้นไป)  
• ค่าตรวจสุขภาพ ชำระตรงกับโรงพยาบาลก่อนทำวีซ่า (นักเรียนไปเรียนต่ำกว่า 6 เดือน ไม่ต้องตรวจสุขภาพ)
• ค่าธรรมเนียมธนาคาร สำหรับโอนเงินค่าใช้จ่ายส่วนที่ 1 ให้กับทางโรงเรียน

 

ส่วนที่สาม ค่าใช้จ่ายส่วนตัว (Pocket Money) : โดยแลกเป็น NZD นำติดตัวไปนิวซีแลนด์ หรือแลกใส่ Travel Card นำไปเปิดบัญชีธนาคารที่ NZ ค่าใช้จ่ายส่วนนี้เฉลี่ยประมาณเดือนละ 1,000 - 1,200 เหรียญ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่อไปนี้

• อาหารเที่ยง (ประมาณวันละ $15-$20)
• ค่ารถประจำทาง (ประมาณวันละ $8- $10 สำหรับเดินทางไปกลับโรงเรียนจากที่พัก)
• กิจกรรมทัศนศึกษาที่จะเลือกไปตามที่ทางโรงเรียนจัด
• ซิมการ์ด, ค่าเติมเงินโทรศัพท์มือถือ, ค่าเติมเงินแพคเกจอินเตอร์เน็ต (ตัวนี้ต้องเผื่อเยอะหน่อยเพราะเน็ตที่นิวซีแลนด์ค่อนข้างแพง)
• ของกินของใช้ส่วนตัวอื่นๆ

 
ค่าเรียนภาษาแบบ In-Person (Face-to-Face)  

General English Full time ความยาวหลักสูตร 24 สัปดาห์ [เรียน 20-23 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์]

อัตราค่าใช้จ่ายปี 2023 เมื่อคำนวณโปรโมชั่นที่ได้รับเรียบร้อยแล้ว (ราคาซื้อผ่านเอเจนซี่)

Last update: 17/11/2023    |  เรียงราคาจากน้อยไปหามาก

อัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้: 22 บาทต่อ 1 ดอลล่าร์นิวซีแลนด์

 

ชื่อสถาบัน

เมือง

อายุขั้นต่ำ

ที่รับเข้าเรียน

ค่าเรียน

24 wks

ค่าโฮสต์

6 wks

รวมอาหาร

หอ

นอก

18 wks

Admin

Fee

ต่างๆ

ประกัน

สุขภาพ 

7 เดือน

รวมค่า

ใช้จ่าย

NZD

คิดเป็น

เงินไทย

(22THB)

ชำระ THB

ก่อนทำ

วีซ่าSLEC

Queenstown

16 years old

 $6,960 $2,280 $5,040  $500  $369  $15,149  333,278 222,398 

CCEL

Christchurch

14 yrs old 

 $7,800  $1,722  $5,040  $515  $349  $15,426  339,372 228,492

 LSNZ 

Christchurch

14 years old

 $7,440   $2,100  $5,040 $525  $349  $15,454  339,988  229,108 

Kiwi English

Auckland 

12 years old

$7,680 $1,920 $5,040 $720 $490 $15,850 348,700 237,820

NEC Nelson

14 years old

 $8,280  $1,800  $5,040  $360  $400  $15,880  349,360 238,480

NZLC Auckland

18 years old

 $7,680  $1,920   $5,040   $760   $501  $15,901   349,822 238,942

Worldwide

Auckland

18 years old

$7,920

$1,980

$5,040

$650

$478

$16,068

353,496

242,616

LSNZ

Queenstown

14 years old

 $7,920  $2,280  $5,040  $725  $349  $16,314  358,908  248,028

MMLC

Tauranga

14 years old 

 $8,500  $1,800  $5,040  $670  $400  $16,410  361,020  250,140

ABC

Queenstown

18 years old

$8,880

$2,160

$5,040

$595

$349

$17,024

374,528

263,648

 

LSI Auckland

18 years old

 

 $8,448  $2,160  $5,040  $1,030  $349  $17,027  374,594  263,714

LI Auckland

17 years old

$9,345

$1,890

$5,040

$735

$400

$17,410

383,020

272,140

ARA Christchurch

16 years old

$9,360

$1,680

$5,040

$1,322

$390

$17,192

391,424

280,544

ETC Wellington

18 years old

$9,600

$2,190

$5,040

$620

$470

$17,920

394,240

283,360

Lincoln Uni

Christchurch

16 years old

$10,800

$2,070

$5,040

$420

$450

$18,780

413,160

302,280

UOLCFY

Dunedin

16 years old

$10,296

$2,310

$5,040

$999

$400

$19,045

418,990

 308,110

MUC Auckland

16 years old

$11,400

$1,950

$5,040

$814.40

$437.50

$19,642

432,124

 321,244

ELA Auckland

16 years old

$11,400 $2,058 $5,040 $860 $560 $19,918 438,196 327,316

VUW Wellington

16 years old

$12,894 $2,160 $5,040 $996 $400 $21,490 472,780 361,900

 

หมายเหตุประกอบตารางแสดงค่าใช้จ่าย

. ค่าเล่าเรียน คิดที่ 24 สัปดาห์  ราคาที่เห็นในนี้เป็นราคาหลังจากคำนวณโปรโมชั่นให้แล้ว (ถูกกว่าซื้อเองโดยตรงกับสถาบัน)

. ค่าที่พัก แบ่งออกเป็นสองช่วง;  

ช่วงแรก 6 สัปดาห์ พักโฮมสเตย์ (ไปอยู่ใหม่ควรมีคนดูแล) ค่าโฮสต์รวมอาหารให้วันละ 2 มื้อวันธรรมดา และ 3 มื้อในวันหยุดเสาร์อาทิตย์ รวมเป็นอาหาร 16 มื้อต่อสัปดาห์ รวมน้ำ ไฟ อินเตอร์เน็ต และซักรีดเสื้อผ้า ทั้งหมดรวมให้ในค่าโฮสต์ ซึ่งค่าโฮสต์นี้จะทำจ่ายพร้อมกับค่าเล่าเรียน 
ช่วงที่สอง 18 ส้ปดาห์ เป็น "ประมาณการ" ค่าที่พักที่นักเรียนออกไปเช่าอยู่เองหลังจากคุ้นกับเมืองแล้ว ค่าที่พักในช่องนี้ยังไม่รวมมื้ออาหาร (จัดหาเอง)
ส่วนนี้ยังไม่ต้องจ่ายก่อนเดินทาง แต่ถือเป็นเงินสดไปจ่ายที่โน่นหรือให้ทางบ้านค่อยๆ ทยอยโอนให้ได้ อัตราที่ใช้ในนี้เป็นอัตราค่าเช่าห้องในบ้านเป็นหลังในย่านที่พักอาศัยของเมืองนั้น ๆ  ถ้าต้องการพัก Student Residence หรือ Apartment ต้องเพิ่มเงินอีกประมาณ $50-$80 ต่อสัปดาห์

ALL Admin Fees มัดรวมค่าลงทะเบียนเรียน ค่าจัดหาที่พัก ค่าอุปกรณ์การเรียน และค่ารถรับสนามบิน 1 ขา 

.  ประกันสุขภาพ 7 เดือน กับบริษัทประกันของนิวซีแลนด์  

 

ราคารวมจะถูกลงอีก หาก 

  • อัตราแลกเปลี่ยน 1NZD ต่ำกว่า 22 บาทต่อดอลล่าร์  
  • นักเรียนหาที่พักที่ถูกกว่าราคากลางได้ (สำหรับการออกไปพักเอง 18 สัปดาห์)
 
 
FAQ
 
Q. ที่พักจำเป็นต้องใช้สูตร 6 วีคโฮมสเตย์ + 18 วีคพักเองข้างนอก หรือไม่
A. ไม่จำเป็นค่ะ ในที่นี้ทำมาให้ดูเป็นตัวอย่างเท่านั้น นักเรียนสามารถจะอยู่ Homestay นานกว่านี้ก็ได้ หรือเลือกจะไปอยู่หอนอกตั้งแต่ต้นก็ได้ แต่ปกติการอยู่โฮมสเตย์จะเป็นออพชั่นที่ประหยัดที่สุดเนื่องจากค่าบ้านจะรวมค่าอาหารมื้อหลักให้แล้ว 16 มื้อต่อสัปดาห์ น้ำ ไฟ อินเตอร์เน็ตด้วยแล้ว ถ้าพักเองแบบไม่ใช่โฮมสเตย์จะต้องเผื่อค่าอาหาร 21 มื้อต่อสัปดาห์ และค่าไฟ ต่างหาก
 
ที่ทำ 6 สัปดาห์ให้ดูเป็นตัวอย่าง เพราะถ้า 4 สัปดาห์เร็วเกินไป นักเรียนอาจจะยังหาบ้านไม่ได้  ส่วน 8 สัปดาห์นานไป (หนึ่งในสามของระยะเวลาลงทะเบียน ถ้านักเรียนลงทะเบียน 6 เดือน)

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 157,792