ค่าใช้จ่ายและงบประมาณ

ค่าใช้จ่ายในการไปเรียนภาษา แบ่งออกได้เป็นสามส่วน

ส่วนแรก ค่าใช้จ่ายของทางโรงเรียน : ชำระก่อนทำวีซ่าทุกประเภท โดยทั่วไปประกอบด้วย

1. ค่าเล่าเรียน คิดเป็นต่อสัปดาห์ โดยนับตั้งแต่วันจันทร์-ศุกร์
2. ค่าโฮมสเตย์คิดเป็นต่อสัปดาห์ นับจากเสาร์ถึงเสาร์ เศษของสัปดาห์คิดเป็นวัน
3. ค่าลงทะเบียนแรกเข้า $150 - $200 ขึ้นกับแต่ละสถาบัน (ชำระครั้งเดียว หากมีการต่ออายุการเรียนออกไปไม่ต้องชำระซ้ำอีก)
4. ค่าจัดหาที่พัก (ชำระครั้งเดียว) $150 - $200 ขึ้นกับแต่ละสถาบัน
5. ค่าอุปกรณ์การเรียน บางสถาบันรวมให้ในค่าเล่าเรียน บางสถาบันคิดราคาเหมา บางสถาบันคิดเป็นอัตราต่อสัปดาห์คูณจำนวนสัปดาห์ที่เรียน (ส่วนใหญ่จะ set maximum ให้ด้วย ว่ามากที่สุดคิดไม่เกินกี่เหรียญ)
6. ค่ารถรับ-ส่งสนามบิน ส่วนมากคิดขาเดียวก่อนคือขารับ (Arrival) 
7. ค่าเบี้ยประกันสุขภาพกับบริษัทประกันของนิวซีแลนด์ คำนวณตามระยะเวลาที่จะไปเรียน และให้ครอบคลุมวันเดินทางไปกลับ

ส่วนที่สอง ค่าใช้จ่ายที่ชำระเป็นเงินบาทก่อนออกเดินทาง : ประมาณ 54,000 - 58,000 บาท

• ค่าเครื่องบิน ประมาณ 37,000 – 44,000 บาท ขึ้นอยู่กับใช้สายการบินไหน และลงเครื่องที่เมืองอะไร (เลือกลงได้ 4 เมืองใน NZ)
• ค่าวีซ่าท่องเที่ยว $165 (ไปเรียนต่ำกว่า 3 เดือน) หรือวีซ่านักเรียน $270 (เรียน 3 เดือนขึ้นไป) + ค่าธรรมเนียมศูนย์รับยื่นวีซ่า 
• ค่าตรวจสุขภาพ ชำระตรงกับโรงพยาบาลก่อนทำวีซ่า (นักเรียนไปเรียนต่ำกว่า 6 เดือน ไม่ต้องตรวจสุขภาพ)
• ค่าธรรมเนียมธนาคาร สำหรับโอนเงินค่าใช้จ่ายส่วนที่ 1 ให้กับทางโรงเรียน

ส่วนที่สาม ค่าใช้จ่ายส่วนตัว : โดยแลกเป็น NZD นำติดตัวไปนิวซีแลนด์ หรือซื้อดราฟท์นำไปเปิดบัญชีธนาคารที่ NZ ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย (ไม่รวมค่าที่พักและอาหารเช้า-เย็น) ประมาณเดือนละ 800 – 1,000 เหรียญ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่อไปนี้

• อาหารเที่ยง (ประมาณวันละ $9-$12)
• ค่ารถประจำทาง (ประมาณวันละ $7- $12 สำหรับเดินทางไปกลับโรงเรียนจากที่พัก)
• กิจกรรมทัศนศึกษาที่จะเลือกไปตามที่ทางโรงเรียนจัด
• ซิมการ์ด, ค่าเติมเงินโทรศัพท์มือถือ, ค่าซื้อ/เติมเงินแพคเกจอินเตอร์เน็ต
• ของกินของใช้ส่วนตัวอื่นๆ

 

งบประมาณสำหรับการไปเรียนภาษาแบบไปเดี่ยว ระยะเวลายอดนิยม 24 สัปดาห์ 

ค่าใช้จ่ายเปรียบเทียบ 26 สถาบันภาษาที่ Smart NZ เป็นตัวแทน ซึ่งได้คำนวณส่วนลดตามโปรโมชั่นของสถาบันให้เรียบร้อยแล้ว 

 

 

 

สถาบันภาษา

 

 

 

เมือง

 

 

ค่า

เล่าเรียน

24 wks

ค่าที่พัก

6 wks

แบบ

โฮม

สเตย์

รวมอาหาร

2มื้อ/วัน

ค่าที่พัก

18 wks 

เป็นห้อง

แบ่งเช่า

หรือ Hostel

และไม่รวม

มื้ออาหาร

 

 

All Admin Fee

 

ประกันสุขภาพ 

6 เดือน

SCTI

Student

Max

 

 

รวม

เป็นเงิน NZD

คิดเป็นเงินไทย

คูณอัตราแลกเปลี่ยน 25 บาท

ต่อดอลล่าร์

ได้ (บาท)

ค่าใช้จ่ายส่วนที่สอง

(ตั๋วเครื่องบิน,

วีซ่านักเรียน,

ตรวจร่างกาย, Bank fee,

ตั๋วในประเทศ)

รวมเป็น

งบประมาณ

ทั้งสิ้นที่ต้องใช้ (บาท)

สำหรับ

การไปเรียน 24 สัปดาห์

A

Auckland

$9,600

$1,620

$3,600

$810

$250

$15,880

397,000

54,500

451,500

B

Auckland

$8,760

$1,620

$3,600

$715

$250

$14,945

373,625

54,500

428,125

C

Auckland

$8,700

$1,620

$3,600

$535

$250

$14,705

367,625

54,500

422,125

D

Auckland

$8,040

$1,680

$3,600

$795

$250

$14,365

359,125

54,500

413,625

E

Auckland

$8,400

$1,560

$3,600

$565

$250

$14,375

359,375

54,500

413,785

F

Auckland

$8,300

$1,620

$3,600

$560

$250

$14,330

358,250

54,500

412,750

G

Auckland

$8,160

$1,440

$3,600

$860

$250

$14,310

357,750

54,500

412,250

H

Auckland

$7,752

$1,596

$3,600

$570

$250

$13,768

344,200

54,500

398,700

I

Auckland

$7,880

$1,560

$3,600

$310

$250

$13,600

340,000

54,500

394,500

J

Auckland

$7,440

$1,590

$3,600

$585

$250

$13,465

336,625

54,500

391,125

K

Auckland

$7,440

$1,560

$3,600

$500

$250

$13,350

333,750

54,500

388,250

L

Auckland

$6,360

$1,620

$3,600

$395

$250

$12,225

305,625

54,500

360,125

M

Auckland

$6,240

$1,560

$3,600

$510

$250

$12,160

304,000

54,500

358,500

N

Auckland

$5,760

$1,500

$3,600

$410

$250

$11,520

288,000

54,500

342,500

O

Wellington

$7,440

$1,590

$3,240

$565

$250

$13,085

327,125

52,670

379,795

P

Nelson

$7,440

$1,560

$2,880

$215

$250

$12,345

308,625

54,500

363,225

Q

Christchurch

$8,208

$1,596

$3,240

$500

$250

$13,794

344,850

57,600

402,450

R

Christchurch

$4,800

$1,560

$3,780

$490

$250

$10,880

272,000

57,600

329,600

S

Queenstown

$6,840

$1,500

$2,970

$320

$250

$11,880

297,000

52,600

349,600

T

Queenstown

$6,936

$1,560

$2,880

$525

$250

$12,151

303,775

52,600

356,375

U

Queenstown

$7,200

$1,500

$4,230

$475

$250

$13,655

341,375

52,600

393,975

V

Dunedin

$9,888

$1,512

$4,140

$709

$250

$16,499

412,475

62,500

474,975

W

Tauranga

$7,200

$1,440

$3,600

$520

$250

$13,010

325,250

54,500

379,750

X*

Tauranga

$8,520

$1,440

$3,600

$592

$250

$14,402

360,050

54,500

414,550

Y

Napier

$9,360

$1,350

$3,240

$385

$250

$14,585

364,625

54,500

419,125

Z*

Hamilton

$8,740

$1,260

$3,240

$605

$250

$14,095

352,375

54,500

406,875

หมายเหตุ

  • สถาบันที่มีดอกจัน * เป็น Category 2 Providers (2 แห่ง)
  • ที่เหลืออื่นๆทุกที่ (24 แห่ง) เป็น Category 1 Providers ทั้งหมด
  • อัตรายังไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัว เดือนละ 20,000 - 30,000 บาท เนื่องจากค่าครองชีพที่นิวซีแลนด์สูงกว่าไทยประมาณ 2 เท่า

 

ข้อสังเกตุ:

1. สถาบันที่ราคาประหยัดที่สุด มีค่าใช้จ่ายรวมถูกกว่าสถาบันที่แพงที่สุดอยู่เกือบ 1.5 แสนบาท สำหรับการเรียนระยะเวลาเท่ากัน 

2. ค่าใช้จ่ายส่วนที่ 2 หาก ไปเมือง Queenstown หรือ Wellington จะประหยัดกว่า Auckland, Christchurch และ Dunedin 


งบประมาณสำหรับการไปเรียนภาษาด้วยแพคเกจซัมเมอร์คอร์ส (เรียน+ทำกิจกรรม 4 สัปดาห์)

รับนักเรียนอายุ: 11-18 ปี            จำนวนที่รับ:  14 คน          

กำหนดการซัมเมอร์คอร์สปี 2017: ออกเดินทางวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2560 เวลา 18.45 น. | กลับถึงไทยวันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน 2560 เวลา 16.30 น. | สายการบินแควนตัส เปลี่ยนเครื่องที่ซิดนีย์ เข้าและออกนิวซีแลนด์ที่เมืองควีนส์ทาวน์ เกาะใต้ (ไม่มีแผ่นดินไหว)

เมืองที่จะไปเรียน:  ควีนส์ทาวน์ (Queenstown) และ วานาก้า (Wanaka) 

ไฮไลท์: เรียนและใช้ภาษาอังกฤษทั้งในสถาบันภาษาและในโรงเรียนมัธยมระดับดีเยี่ยมของนิวซีแลนด์ ทำกิจกรรมในหลากหลายเมืองที่สวยที่สุดในนิวซีแลนด์ อาทิ ควีนส์ทาวน์ วานาก้า แอโร่ว์ทาวน์ เรียนการร่อนทอง เพลิดเพลินกับขบวนพาเหรดท่ามกลางสีสันแห่งฤดูใบไม้ร่วง ในเทศกาล Arrowtown Autumn Festival พานักเรียนนั่งรถไปใจกลางเกาะใต้มุ่งหน้า Mt Cook ภูเขาสูงที่สุดในนิวซีแลนด์ ทีมไกด์ชาวญี่ปุ่นจะพาน้องๆเดิน Swing Bridge 3 สะพาน ข้ามหุบเขาและลำธาร เพื่อจะเข้าไปสู่ปลายธารน้ำแข็งใจกลางเม้าท์คุก ซึ่งน้องๆจะเห็นหิมะถล่มทุกๆ 2-3 นาทีจากระยะไกล กรุ๊ปจะพักรีสอร์ทชั้นดี The Hermitage Hotel ทานบุฟเฟ่ต์อย่างหรูแบบเห็นวิวยอด Mt Cook อยู่ตรงหน้า พาน้องๆ ชมท้องฟ้าจำลองแบบสี่มิติที่ Sir Edmund Hilary Alpine Centre หลังจากนั้นตื่นตาตื่นใจกับ Optional Activity นั่งเรือชมธารน้ำแข็ง Glacier Explorer ก่อนจะพาน้องๆไปค้างคืนริมทะเลสาบเทคาโป เพื่อเล่นไอซ์สเก็ตที่ลานสเก็ตน้ำแข็งกลางแจ้งริมทะเลสาบ ตกดึกพาน้องๆ ไปทัวร์ดูดาวด้วยกล้องดูดาวขนาดใหญ่ ณ จุดชมดาวที่ดีที่สุดในนิวซีแลนด์ Mt John Observatory นอกจากนี้ระหว่างอยู่ในเมืองควีนส์ทาวน์ น้องๆจะได้สนุกสนานกับกิจกรรมเลื่องชื่อทุกชนิดของควีนส์ทาวน์ อาทิ ล่องเรือกลไฟ ทาน BBQ Lunch ที่ฟาร์ม ชมสาธิตการตัดขนแกะ ดูการกระโดดบันจี้ สนุกสุดเหวี่ยงกับ Shotover Jet Boat ขึ้นกระเช้าเคเบิ้ลไฟฟ้า Skyline Gondola เล่นลูจสุดสนุก แข่งกันว่าใครจะได้แต้มดีที่สุดกับเกม Minigolf ในร่ม พร้อม Optional activities ในควีนส์ทาวน์ทุกวัน เช่น Pasasailing, Alpine Aqualand, Ice Arena และปั่นจักรยานเลียบทะเลสาบ Wakatipu แสนงาม รวมไปถึงไปต่อคิวกิน Fergburger อันโด่งดัง และปิดท้ายรายการด้วย Pizza Lunch กับพิซซ่าขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสองฟุต! 

ทั้งนี้ทั้งนั้นเราไม่ลืมว่าน้องๆมีภารกิจมาเรียนภาษา จึงได้จัดโปรแกรมเรียนภาษา (70 ชั่วโมง) และเรียนร่วมชั้นเรียนกับเพื่อนๆชาวนิวซีแลนด์ (15 ชั่วโมง) รวมเป็น 85 ชั่วโมงในห้องเรียน  รับประกันว่าน้องๆ จะใช้เวลาในนิวซีัแลนด์อย่างคุ้มค่า และจะกลับจากประเทศแสนงาม ที่เต็มไปด้วยผู้คนแสนดีแห่งนี้ ด้วยภาษาอังกฤษที่ใช้การได้ดีขึ้นมากๆ ทั้งฟังพูดอ่านเขียน และเต็มเปี่ยมไปด้วยประสบการณ์ประทับใจที่จะจดจารอยู่ในความทรงจำของน้องๆไปจนตลอดชีวิตค่ะ 

อัตราปี 2017:  ยังไม่สรุป แต่น่าจะอยู่ที่ประมาณ 160,000 บาทค่ะ 

แพคเกจซัมเมอร์คอร์สจะรวมค่าใช้จ่ายทุกอย่างแล้ว ไม่่ว่าจะเป็น ตั๋วเครื่องบิน,วีซ่า, ค่ากินอยู่ 3 มื้อกับโฮมสเตย์, ค่าเล่าเรียน, กิจกรรมทัศนศึกษาจำนวนกว่า 20 รายการ + Overnight trip 6 คืนที่มาพร้อมที่พักชั้นดีระดับ 4ดาว, ค่าพาหนะสำหรับการเดินทางระหว่างเมืองในนิวซีแลนด์, รถโรงเรียนหากต้องใช้, อาหารพิเศษ 12-18 มื้อ, ค่าอาหารเที่ยงทุกวันให้เป็น Lunch Cash วันละ 250 บาท, ของว่างตลอดรายการ, ประกันสุขภาพ, ซิมการ์ดและของที่ระลึกมากมาย, บ้านพักฉุกเฉินของทางกรุ๊ปในกรณีโฮมสเตย์มีปัญหาหรือโฮสต์ไม่อยู่ชั่วคราว, คุณชนนิษฏ์เดินทางไปคุมทริปเอง และอยู่กับนักเรียนตลอดระยะเวลาเดินทาง ขับรถไปเยี่ยมนักเรียนถึงบ้าน และรับส่งให้หากน้องพลาดบัสหรือมีปัญหาใดๆ 

ค่าใช้จ่ายที่ไม่รวม: ค่าบัสที่เมืองควีนส์ทาวน์ ($47 ต่อสัปดาห์) ค่าโทรศัพท์ อินเตอร์เน็ต และค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่ากิจกรรม Optional ต่อไปนี้ซึ่งไม่ใช่ทุกคนจะอยากเล่นหรือสามารถเล่น : Bungy Jump ($180), Cycling ($30) , X-Dark Ride ($25) , Parasailing ($79) , Alpine Aqualand ($10), Ice Arena ($15) 

Visitors: 61,271