ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายของนักเรียนมัธยม ทำจ่ายปีต่อปี และต้องชำระเต็มจำนวนทั้งจำนวนก่อนจะยื่นขอวีซ่า

  • ระยะเวลาที่ชำระค่าเล่าเรียนมีผลโดยตรงกับอายุของวีซ่านักเรียนที่จะได้ เนื่องจากวีซ่านักเรียนจะออกให้ตามระยะเวลาที่ชำระค่าเล่าเรียน
  • ดังนั้นหากนักเรียนชำระค่าเล่าเรียนเพียง 1 หรือ 2 เทอม จาก 1 ปีการศึกษาที่มี 4 เทอม วีซ่าก็จะออกให้แค่ 1 หรือ 2 เทอม และบวกให้อีกอย่างมากเพียง 1 เดือน
  • ทำให้นักเรียนต้องขอวีซ่าบ่อยและสิ้นเปลืองค่าธรรมเนียมวีซ่า และอาจส่งผลให้ไม่สามารถซื้อตั๋วเครื่องบินที่เป็นตั๋วปีราคานักเรียนได้
  • ทั้งนี้เนื่องจากบางสายการบินจะขายตั๋วปีให้กับนักเรียนที่มีวีซ่านักเรียนเท่านั้น โดยมีเงื่อนไขว่าเที่ยวบินขากลับจะต้องระบุวันที่ที่ไม่เกินอายุวีซ่า
  • วีซ่านักเรียนและตั๋วเครื่องบินที่เป็นตั๋วราคานักเรียนยังทำให้นักเรียนได้สิทธิ์รับน้ำหนักกระเป๋าเช็คอินมากเป็นพิเศษ เช่น จากปกติชั้นประหยัดจะได้โควต้ากระเป๋าเช็คอินที่ 30 กิโลกรัม แต่ถ้าใช้ตั๋วนักเรียนจะได้รับน้ำหนักกระเป๋าเพิ่มอีก 10 กิโลกรัม รวมเป็น 40 กิโลกรัม เป็นต้น  


เมื่อผ่านพ้นขั้นตอนการเลือกโรงเรียนและสมัครเรียนแล้ว ทางโรงเรียนจะจัดส่ง Offer of Place (หนังสือตอบรับเข้าเป็นนักเรียน) และ Invoice (ใบแจ้งค่าใช้จ่าย) มาให้ โดยส่งผ่านเอเจนซี่ เอเจนซี่จะทำหน้าที่ตรวจสอบตัวเลขและข้อมูลในอินวอยซ์ว่าถูกต้อง ชื่อนักเรียนสะกดไม่ผิด ยอดเงินต่างๆ ถูกต้องตรงกับที่เคยแจ้งผู้ปกครองไว้ หลังจากนั้นก็จะดำเนินการโอนค่าใช้จ่ายตามยอดอินวอยซ์ให้กับทางโรงเรียน

หลังจากผู้ปกครองชำระค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามอินวอยซ์ของทางสถาบันการศึกษาแล้ว โรงเรียนที่นิวซีแลนด์ก็จะส่งใบเสร็จรับเงินมาให้ เพื่อให้เอเจนซี่ใช้เป็นหลักฐานในการขอวีซ่าให้กับนักเรียนต่อไป 

ค่าใช้จ่ายสำหรับการเรียนระดับมัธยมในนิวซีแลนด์ แบ่งออกได้เป็นสามระดับ ตามประเภทของโรงเรียน ดังนี้ 

Visitors: 86,817